3.10 လုမ်းလႃးႁိူၼ်းသူၼ်ဝၢၼ်ႈ                              လုမ်းလႃးႁိူၼ်းသူၼ်တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ် တၢင်းယူႇလီ ၵိၼ်ဝၢၼ် ၵူၼ်းႁဝ်းပိူင်႞ယဝ်ႉ။ ပေႃးတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ပၢင်ႇလီၵဵင်ႈလီၸိုင်၊ ၸႂ်တေမူၼ်ႈတေသိူဝ်းဝႆႉ၊ လွင်ႈပိင်ႇၺႃႇတၢင်းဝူၼ်ႉလႆႈၶႆႈၸႂ်ၵေႃႈ တၵ်းပိုတ်ႇပၢင်ႇလႅင်းမႃးၵွႆးဢမ်ႇၵႃး၊ ဢူမုၼ်ႁဝ်းၵေႃႈ တၵ်းၶိုၼ်းယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးတႄႉတႄႉ။

                             ႁိူၼ်းၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁႂ်ႈလႆႈလူမ်းၵတ်းလူမ်းယဵၼ်လီလီ။ ဢၢႆတူႇဢၢႆၼဝ်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈယုၵ်းယၵ်းမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးလႃးလႃး။ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ဢုင်ၵူမ်ႇၶီႈမႃႇၼၼ်ႉ ၼမ်ႉလၢင်ႉမေႃႈလၢင်ႉဝၢၼ်ႇ တေဢမ်ႇလႆႈႁူတ်းႁၢတ်ႇပႅတ်ႈၸွမ်းသိုင်ႇၾႆး။ တီႈဢမ်ႇၸမ်ဢမ်ႇၵႆသိုင်ႇၾႆးၼၼ်ႉ ၶုတ်းလုၵ်းၶုတ်းထၢင်ၵႂၢင်ႈ သွင်သွၵ်ႇၶိုပ်ႈသၢၼ်ၶႅင်းပႃႉသႂ်ႇ၊ ဢဝ်လိၼ်ထူမ်ဝႆႉလီလီ။ ႁဵတ်းႁွင်ႈပႆႇၸူးထၢင်သေ ၼမ်ႉသုၵ်ႈၼမ်ႉသၢႆႇတင်းလူင် ႁႂ်ႈလႆၸွမ်းႁွင်ႈၶဝ်ႈထၢင်ၵႂႃႇ။

                             ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းႁိုဝ်ႉမႃး မူၵ်ႇမႆႉပွင်ႈမႆႉဢၼ်မီးၵူင်၊ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈလုၵ်းလႂ်ထၢင်လႂ်၊ ဢၼ်ၼမ်ႉၾူၼ်ၸၢင်ႈၵိုတ်းႁင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမီး ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈၵႆၵႆ၊ ၵူဝ်ယုင်းမႃးၶႆႇသႂ်ႇ၊ ပေႃးယုင်းလိူင်ႇ၊ ယုင်းၶူပ်းၼႃႇၸိုင် ၸၢင်ႈမီးတၢင်းပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ။ ယႂ်းၵူင်ႇၵၢဝ်၊ ယႂ်းမူင်ႈ၊ ၸွမ်းၸွၵ်ႉ ၸွမ်းၸဵင်ႇ ၼိူဝ်ႁိူၼ်းတႂ်ႈလၢင်ႈၵေႃႈ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ။ ပေႃးတိူဝ်ႉၺႃးဢိူၵ်ႇၺႃး ယႂ်းမူင်ႈ ယႂ်းၵူင်ႇၵၢဝ်ၸိုင် ၸၢင်ႈၶူမ်းၶူမ်းၵၢႆးၵၢႆးယဝ်ႉ။

                             တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ်ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၼူလႂ်၊ မႅင်းမူၼ်းမႅင်းၽွင်ႉ မႅင်းသၢပ်ႇလႂ်မႃး၊ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇမီးၼူ၊ ထုၵ်ႇလီလဵင်ႉမႅဝ်းၵွႆးဢမ်ႇၵႃး၊ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေးၵေႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈမီးတီႈယူႇၼူ ယႃႇပေႁႂ်ႈသုၵ်ႉသၵ်ႉ ပတ်းၽဵဝ်ႈလီလီ၊ ယေႈဝၼ်းပတ်းႁိူၼ်းလၢႆပွၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်။ ယုၵ်းယၵ်းၵူႈမိူဝ်ႈၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽဵဝ်ႇသႂ်ႇပဵတ်ႈသႂ်ႇပုင်းသေ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈၵႆၵႆ။ ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈၸိုင် ၶုတ်းထၢင်သေထွၵ်ႇသႂ်ႇထၢင် ယေႈဝူင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်သွင်သၢမ်ဝူင်ႈယေႈပွၵ်ႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇပႅတ်ႈ။

                             ၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်း ယႃႇႁႂ်ႈမီးယုမ်းႁူၵ်ႉ၊ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသူၼ်ၽုၵ်ႈသွမ်ႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈ ၼၢင်းၶဵဝ်၊ ၵၢင်ဝၢၼ်ႈၵၢင်ၵႅၼ်ႇၵေႃႈ ပတ်းၽဵဝ်ႈၸွမ်း ၵူႈမိူဝ်ႈၵူႈဝၼ်း။ ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်ၸိုင် ႁဵတ်းသူၼ်မွၵ်ႇလႄႈ ႁိူၼ်းယေး ယေႈၶႅၼ်းတေလီမုင်ႈလီတူၺ်းတႄႉတႄႉ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...