3.12 ပူႇသွၼ်လၢၼ်

 


                               ပူႇတေလၢတ်ႈပၼ်

ႁႂ်ႈႁၼ်ၵူႈလွင်ႈ - ၶိူင်ႈၸွင်ႈၵူၼ်းႁဝ်း။

တၵ်းသဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ - ယႃႇၶႃႈတူဝ်ၸႂ်။

ၶွင်ၽႂ်ယႃႇလၵ်ႉ - ယႃႇမၵ်ႉလဝ်ႈယႃႈ။

ယႃႈဝႃႈၵႂၢမ်းၽၢင်း - ယႃႇၶၢင်းမေးပိူၼ်ႈ။

ၽူႈသိူၼ်ႈယႃႇပွင်း - ယႃႇလွင်းၽၢႆႉတႅဝ်ႇ။

ယႃႇဢႅဝ်ႇၶမ်ႈလိုၵ်း - ယႃႇၽိုၵ်းလွင်ႈမိူၵ်ႈ။

ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈတၢင်းၵမ် - ၵူဝ်ယမ်သြႃႇ။

ၵူမ်ႈၵႂႃႇၵွမ်းမႃး - လုမ်းလႃးပေႃႈမႄႈ။

ယဵၼ်ႇငႄႈတူဝ်ၸႂ် - မေႃၶူဝ်ယုမ်ႉယၢႆႈ။

လၢတ်ႈငၢႆႈၵႂၢမ်းဝၢၼ် - မေႃၶၢၼ်ၸူးၵေႃႉ။

ယႃႇပေႃႉၽိတ်းၵၼ် - ပိူၼ်ႈပၼ်ယိုၼ်ႈၼွပ်ႇ။

မေႃႁွပ်ႇမေႃယေႃး - ၵႂၢမ်းႁေႃးပူႇၶႆႈ။

ထုၵ်ႇလႆႈတွင်းၵိုမ်း - ယႃႇလိုမ်းၵူႈၵေႃႉတႃႉလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်ဢူၺ်ႉ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...