3.13 ၶႂ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈလီ                    မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉ႞ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းတၵ်ႉၵသူဝ်ႇ ၸိုဝ်ႈမၼ်း ႁွင်ႉဝႃႈဢၢႆႈၵိူဝ်ႉယဝ်ႉ။ တႆးၵေႃႉမၼ်းၵႆႉယဝ်ႉၵႆႉယွၵ်ႇၵႆႉၵိူဝ်ႉမၼ်းဝႃႈဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈလိူဝ်ႉထိူဝ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉဝႃႈဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈသူပ်းပိူဝ်ႉ သူပ်းၶႆမၢင်ၵေႃႉသမ်ႉဝႃႈဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈမၵ်ႉၼိူဝ်ႉမၵ်ႉၶႆႁဵတ်းၼႆ ယဝ်ႉယွၵ်ႇၸူးမၼ်းၵူႈဝၼ်းလႄႈ မၼ်းၽိတ်းၸႂ် ၼႃႇၼႃႇ ၸင်ႇၵႂႃႇလဝ်ႈ ထိုင်ၶူးလူင်ၶဝ်ဝႃႈၸိုဝ်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ၶႃႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈယဝ်ႉ၊ ပိူၼ်ႈၵႆႉယွၵ်ႇၵႆႉၵိူဝ်ႉၼႃႇၽႅဝ်၊ ၶႅၼ်းတေႃႈၶူးႁဝ်း လၢႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈမႂ်ႇ သႂ်ႇပၼ်ၸိုဝ်ႈလီသေၵမ်း

                   ၶူးလူင်ၸင်ႇဝႃႈ- “ဢၢႆႈဢိူၺ်ႉ ၵွမ်ႉၵႃႈၸိုဝ်ႈၼႆႉၵွႆး၊ မၼ်းဢမ်ႇပၼ်ပုၼ်ႈပၢင်ႈ တၢင်းလီ တၢင်းၸႃႉ တီႈၵူၼ်းႁဝ်းပိူင်သင်၊ ပေႃးလွင်ႈသၢင်ႈတၢင်းႁဵတ်းႁဝ်းလီၸိုင် ယႃႇၽူမ်ႈဝႃႈ ၸိုဝ်ႈဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ၵွႆးၵွၼ်ႇတႃႉ၊ သမ်ႉဝႃႈၸိုဝ်ႈဢၢႆႈယွၵ်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၵူၼ်းလီယဝ်ႉ။ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈလီၸိုင် သမ်ႉဝႃႈၸိုဝ်ႈဢၢႆႈလီၵေႃႈ ပိူၼ်ႈတေႁွင်ႉၵူၼ်းယွၵ်းဢိူဝ်ႈ။ ၸိုဝ်ႈမႂ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈပေႃႈမႄႈတၢင်ႇဝႆႉ ၸဵမ်ႁိုင်၊ ပေႃးၽဵင်ႇၵဝ်ဝႃႈၸိုင် ဢမ်ႇတၢပ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉ။

                   ဢၢႆႈၵိူဝ်ႈၵေႃႈ ၼႃႈငိူဝ်ႈၵႂႃႇၵမ်း႞ယဝ်ႉသေ ၶိုၼ်းလဝ်ႈဝႃႈပေႃးၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈၸိုင်၊ ႁိုင်မႃးလွႆးလွႆး  ပိူၼ်ႈသမ်ႉတေႁွင်ႉဝႃႈ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ ဢၢႆႈငိူဝ်ႈငႃႉ ဢၢႆႈႁၢင်ႈၸႃႉယွၵ်းယႅၵ်း၊ ဢၢႆႈမႃၵႅၵ်း ၼႆမႃးၵွၼ်ႇၶႃႈဢိူဝ်ႈ၊ ပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ လၢႆႈပၼ်သေၵမ်း။ ယၢမ်းၼၼ် ၶူးလူင်ၵေႃႈၸင်ႇဝႃႈတီႈမၼ်းတင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉတေႃႇသၢမ်ဝၼ်း၊ ၵဝ်ပၼ်ယၢမ်းတၼ်း ႁႂ်ႈမႂ်းၵႂႃႇထွမ်ႇ ၸိုဝ်ႈပိူၼ်ႈၵူၼ်းလၢႆ ပေႃးမီးၸိုဝ်ႈႁၢင်ႈလီ ထုၵ်ႇၸႂ်မႂ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ၵဝ်တေလၢႆႈပၼ်မႂ်းလႆ

                   ၵမ်းၼၼ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉၸင်ႇပႃးထူင် ပႃးၸွင်ႈၵွင်ႉမႃႇ ဢႅဝ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းဝဵင်း တီႈႁဵင်းၵူၼ်းၼမ် ၼၼ်ႉသေ ႁႃထွမ်ႇဢဝ်ၸိုဝ်ႈပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ မၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ႁွင်ႉသဵင်ႁႆႈ၊ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်း မိုဝ်ႉၶဝ်ႈ ႁုင်ၽၵ်းယူႇတီႈသိုင်ႇမိုဝ်ႉတီႈ႞လႄႈ၊ မၼ်းၸင်ႇၵႂႃႇထၢမ်ဝႃႈသူၸဝ်ႈမိုဝ်ႉၶဝ်ႈႁုင်ၽၵ်းပုၼ်ႈသင်?” ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉတွပ်ႇဝႃႈလုင်းၸူဝ်ႈယိုၼ်းႁဝ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ မိူဝ်ႈသိုၼ်းသေ မိူဝ်ႈၼႆႉႁဝ်းတေႁႅၼ်းသွမ်းဢိူဝ်ႈ

ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ                  ႁႂ်ႉ ! လုင်းၸူဝ်ႈယိုၼ်း၊ ၽူႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်ႈသိုၼ်းၼႆႉ ဢႃႇယူႉမၼ်း                         ယၢဝ်းယိုၼ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ်?

ၵူၼ်းလၢႆ                 ဢႃႇယူႉမၼ်းလႆႈ သၢမ်သၢဝ်းယဝ်ႉ

                   ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉသမ်ႉပူၼ်ႉၵႂႃႇဢမ်ႇပေႃးၸမ်ပေႃးၵႆ၊ မၼ်းလႆႈႁၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇ ၵေႃႉ႞ တူဝ်ၶိင်းတႅမ်ႇဢွၵ်းပွၵ်း ၼုင်ႈၶူဝ်းႁၢမ်ႉယွၵ်းယွၵ်း ႁၢပ်ႇတၢင်းၽိုၼ်းမႃးၶၢႆလႄႈ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉၵေႃႈထၢမ်ဝႃႈၼွင်ႉၼၢင်းလုၵ်ႉတၢင်းၾၢႆႇလႂ်တဝ်ႈ ၶဝ်ႈတၢင်းၾၢႆႇလႂ်မႃး၊ ပႃးၽိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းတၢမ် ပီႈယွၼ်းထၢမ်ၸိုဝ်ႈၼွင်ႉဢိတ်း႞ၽူႈယိင်းဢွၼ်ႇသမ်ႉဝႃႈၼွင်ႉၼႆႉပဵၼ် လုၵ်ႈမႄႈၵွတ်းၽၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶၢႆၽိုၼ်း တိုၼ်းပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸိုဝ်ႈၶႃႈတႄႉဢေးမီးၼႆဢေႃႈပေႃးလႆႈႁူႉယဝ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉသမ်ႉပူၼ်ႉၵႂႃႇထႅင်ႈတီႈ႞၊ ၸင်ႇမီးၵူၼ်းၶၢဝ်ႉၵေႃႉ႞ မႃးထၢမ်မၼ်းဝႃႈၼွင်ႉၸၢႆး ႁူင်းသူင်ႇလိၵ်ႈလၢႆးမီးယွမ်ႇလႂ်?”

ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ                  ႁူင်းလိၵ်ႈဢမ်ႇပေႃးၵႆ ပႆၵႂႃႇၾၢႆႇႁွင်ႇၵွင်းမူး သမ်ႉလတ်းၸူးပႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ မႆႉႁုင်းလူင်တူၼ်ႈၼၼ်ႉသေ မုင်ႈႁၼ်လီလီယဝ်ႉ ၸဝ်ႈပီႈဢမ်ႇယၢမ်ႈၽႅဝ်ယူဝ်း။

ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ။               ၽႅဝ်တႄႉယၢမ်ႈၽႅဝ်ယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဝ်လိုမ်းၵႂႃႇ။

ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉ                  ၸဝ်ႈပီႈၸိုဝ်ႈသင်ၶႃႈ။

ၵူၼ်းၶၢဝ်ႉ။               ၸိုဝ်ႈႁိူၼ်းၸိုဝ်ႈဢၢႆႈတွင်း ၸိုဝ်ႈၵျွင်းၸိုဝ်ႈၼၼ်ႇတႃႇ။

                   ဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢၢႆႈၵိူဝ်ႉၽၢတ်ႇယၢၼ်ပီႈသၢင်ႇၼၼ်ႇတႃႇၵႂႃႇသေ ဝူၼ်ႉလႆႈၶႆႈၸႂ်ဝႃႈ လုင်းၸူဝ်ႈယိုၼ်းၵေႃႈ ၸဵဝ်းတၢႆ၊ ဢေးမီးသမ်ႉႁၢပ်ႇၽိုၼ်းၶၢႆ၊ ဢၢႆႈတွင်းသမ်ႉဢဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းႁၢႆ ပေႃးပဵၼ်ၼႆၸိုဝ်ႈၵဝ်ၼႆႉ တေႃႇဝၼ်းတၢႆၵေႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇလၢႆႈယဝ်ႉၼႆသေလႄႈ ၶိုၼ်းမိူဝ်းလဝ်ႈလွင်ႈ ၼႄတၢင်းမၼ်းပၼ်ၶူးလူင်ၶဝ်ယဝ်ႉ။


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...