3.14 ပျတ်ႈသၼႃႇၼွင်

                           ဝၢႆးသေၸဝ်ႈမႁေႃႇ ၵႄႈပျတ်ႈသၼႃႇၸိူၵ်ႈသၢႆးယဝ်ႉ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်း႞ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဝိတေႇႁရၢတ်ႈ သမ်ႉပူင်ၵႂၢမ်းၼၵ်းတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸဝ်ႈမႁေႃႇယူႇၼၼ်ႉဝႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢဝ်ၼွင်လူင်လုၵ်ႈ႞ ဢၼ်မီးမူဝ်ႁႃႈပိူင်ပေႃးတဵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၼွပ်ႇၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်မႃးၼွပ်ႇလႆႈၸိုင် တေမႂ်ငိုၼ်းႁဵင်႞ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်းလၢႆဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်၊ ၸင်ႇၵႂႃႇၸူးၸဝ်ႈမႁေႃႇယဝ်ႉ။

                        ၸဝ်ႈမႁေႃႈၵေႃႈႁူႉဝႃႈ ထုၵ်ႇလႆႈၵႄႈတွပ်ႇၶိုၼ်း ၵႂၢမ်းၼၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ လၢတ်ႈတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈမႆႈၸႂ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁႃပၼ်ၵူၼ်းႁတ်းၵူၼ်းႁၢၼ် လၵ်ႈလႅမ် မေႃလၢတ်ႈ မေႃၸႃ သၢမ်သီၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈႁႃပၼ် ၼင်ႇၵႃႈၵၢင်ၸႂ် ၸဝ်ႈမႁေႃႇမီးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

                        ယၢမ်းၼၼ် ၸဝ်ႈမႁေႃႇၸင်ႇၸႂ်ႉၶဝ်ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၼမ်ႉ ႁႂ်ႈတႃပေႃးလႅင်ဝႅၼ်းဝႅၼ်း၊ လဵၼ်ႈၼမ်ႉယဝ်ႉၸင်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းဢၼ်ၼုၵ်းၵူမ်ႇၼုၵ်းဢုင်၊ ယိပ်းၸိူၵ်ႈယိပ်းၶွၼ်ႉယိပ်းမႆႉ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈယိပ်းၵွၼ်ႈလိၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ်သေမိူဝ်းၸူးၽၵ်းတူႁေႃ ၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယွၼ်းၶႂၢင်းၶဝ်းၸူး ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းသေလႄႈ လၢတ်ႈဝႃႈၼေႃးတီႈၶႃႈ- ၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇႁႃၼွင်လူင် ဢၼ်မီးမွၵ်ႇတဵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၼွင်လူင်လုၵ်ႈ႞ တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၶႃႈၼေႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈမၼ်းႁႄၼႃႇ၊ ၶႃႈၸဝ်ႈၶဝ်ၸင်ႇတဵၵ်းမတ်ႉသေၸုင်မႃး၊ သမ်ႉမႃးႁၼ်ၶူးဝဵင်းလူင် ၸဝ်ႈႁဝ်းလိူမ်ႈလိူမ်ႈလႆႇလႆႇဝႆႉ မၼ်းၵူဝ်ၼႃႇ ဢမ်ႇႁတ်းမႃး၊ တဵၼ်ႈတဵၼ်ႈဝႅၼ်ဝႅၼ်၊ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇလႄႈ လမ်းတီႉၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ၊ ၸဝ်ႈႁဝ်းမုၼ်ႁူမ်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းမတ်ႉဢဝ် ၼွင်ငႄႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈ႞ ၵႂႃႇပၢႆးဢဝ်သေၵမ်းတီႈၶႃႈ

                        ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ပေႃးလႆႈငိၼ်းၵႂၢမ်းၼင်ႇၼႆ ၸင်ႇပူင်ၵႂၢမ်းဝႃႈၼွင်ငႄႈၼွင်ႁႄဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၵဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်တွၼ်ႉငိၼ်း မီးၵေႃႈဢမ်ႇမီးၵမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇတၢင်ႇလဝ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈယႂ်ႇၶုၼ်လူင် ၽုင်းၵၢမ်ႇယႂ်ႇတီႈၶႃႈၼေႃႈ ပေႃးဝႃႈၸဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်ၼွင်ငႄႈလႆႈၵေႃႈ ၶႃႈၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေဢမ်ႇၸၢင်ႈဢဝ်ၼွင်လူင်ၼၼ်ႉ မႃးသၢၵ်ႈၸဝ်ႈႁဝ်းလႆႈတီႈၶႃႈၼေႃႈ

                        ၵမ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈမုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်းၸင်ႇထၢမ်ဝႃႈတၢင်းႁဵတ်းတၢင်းလၢတ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလႂ်သွၼ်ပၼ်သူ?”၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇလဝ်ႈဝႃႈၸဝ်ႈမႁေႃႇသွၼ်ပၼ်တီႈၶႃႈပေႃးလႆႈငိၼ်းၵႂၢမ်းၼင်ႇၼႆ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းဝိတေႁရၢတ်ႈ ယွင်းဢၢမ်းၺၢၼ်ႇပိင်ႇၺႃႇလၵ်းလႅမ်သႅမ်းၵႃႈ ၸဝ်မႁေႃႇတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။

 


------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...