3.15 လွင်ႈယူႇလီ

 


လွင်ႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ပေႃးလႆႈယူႇလီမီးႁႅင်းၼႆႉ ငဝ်ႈမၼ်းပဵၼ် ဢႁႃႇရ တၢင်းၵိၼ်ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈၵိၼ်ဢႁႃႇရၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵဵဝ်ႉဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇသေ ၸင်ႇဢိုၼ်။ ဢႁႃႇရ ဢၼ်မႅင်းမူၼ်းတွမ်လႄႈ ၽုၼ်ႇမုၵ်ႉၽွင်လိၼ်ၽုၵ်းတိူဝ်ႉသႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်၊ ပေႃးၵိၼ်မႅၼ်ႈ တၵ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ။ လွင်ႈ႞ ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇတွင်ႉမႆႈလႄႈၵိၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းသင်။

                   ဢႁႃႇရ ဢၼ်ၸၢင်ႈပၼ်ပဵၼ်ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၸမ်း ၼမ်ႉၼူမ်းဝူဝ်းလႂ်၊ ၶႆႇၵႆႇလႂ်၊ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼၢင်းၶဵဝ်လႄႈ လုၵ်ႈမၢၵ်ႇလုၵ်ႈတႅင်လႂ်၊ ႁူဝ်ထူဝ်ႇႁူဝ်မၼ်းလႂ်ယဝ်ႉ။

                   ၼမ်ႉသႂ်ၼမ်ႉလီၼႆႉ ပဵၼ်ပုၼ်ႈပၢင်ႈၵူၼ်းႁဝ်း တႃႇတေယူႇလီမီးႁႅင်းတႄႉတႄႉ။ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉၸိုင် ဢႃႇယူႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇယၢဝ်းလႆႈ။ ပေႃးလႅတ်ႈမႆႈမႃး ထၢတ်ႈႁိူဝ်ႇၼႂ်းတူဝ် ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸိူမ်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ။ ပိူဝ်ႈၼႆ ယေႈဝၼ်းထုၵ်ႇလႆႈၵိၼ်ၼမ်ႉ တီႈၵေႇသုတ်းမၼ်း သၢမ်ၵွၵ်း၊ သီႇၵွၵ်းယူႇယဝ်ႉ။                   လူမ်းၵတ်းလူမ်းယဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ထႅမ်ပၼ်လွင်ႈယူႇလီပိူင်႞၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးလူမ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်၊ ဢႃႇယူႉၵေႃႈ တၵ်းဢမ်ႇယၢဝ်းလႆႈ။ ၼႂ်းလူမ်းၼႆႉ မၼ်းမီးပႃးထၢတ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇထၢတ်ႈဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလိူတ်ႈလူမ်ႈဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းလီမႃးတႄႉတႄႉ။

                   ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ လီၼွၼ်းႁၢမ်ႉၸဝ်ႉ၊ လုၵ်ႉႁၢမ်ႉၸဝ်ႉ၊ ၵူၼ်းလူင်ယေႈဝၼ်း ထုၵ်ႇလီၼွၼ်းၸဵတ်းၼႃႇရီႇတေႃႇပႅတ်ႇၼႃႇရီႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိုင် ၸွမ်းလူၺ်ႈဢႃႇယူႉၶဝ် ယေႈလဵၵ်ႉ ယေႈၶႅၼ်းလီၼွၼ်းႁိုင်ယဝ်ႉ။                    သၢႆလႅတ်ႇလႅင်းဝၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်မူႇလလွင်ႈယူႇလီပိူင်႞ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တူၺ်းဢဝ်တူၼ်ႈမႆႉ တူၼ်ႈမွၵ်ႇၵေႃႈ လႆႈႁူႉယူႇတူၼ်ႈဢွၼ်ႇတူၼ်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ ဝၢႆႇၸူးတႃဝၼ်းၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈသၢႆလႅတ်ႇလႅင်းဝၼ်း ၶဝ်ဢမ်ႇယႂ်ႇလႆႈ၊ ထၢတ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းသၢႆလႅတ်ႈတင်းလၢႆၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼိူဝ်ႉၼင်ၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးႁႅင်း၊ ပဵၼ်ပုၼ်ႈပၢင်ႈတီႈတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး၊ ၵႃႈပဵၼ်သတ်းတူဝ်ၸႂ်၊ မႆႉတွၵ်ႇမွၵ်ႇမၢၵ်ႇယိူဝ်ႈယႃႈ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇၼႆႉ လႆႈပိုင်ႈဢိင်သၢႆလႅတ်ႇလႅင်းဝၼ်း ၵူႈပိူင်ယဝ်ႉ။                   ၵူၼ်းလူင်ထုၵ်ႇလီၼွၼ်း                                                    7 ၼႃႇရီႇ

                   ဢႃႇယူႉ                  16 ၶူပ်ႇ        လီၼွၼ်း                         8 ၼႃႇရီႇ

                   ဢႃႇယူႉ                  12 ၶူပ်ႇ        လီၼွၼ်း                         10 ၼႃႇရီႇ

                   ဢႃႇယူႉ                  2 ၶူပ်ႇ လီၼွၼ်း                                 12 ၼႃႇရီႇ

                   ဢႃႇယူႉ                  1 ၶူပ်ႇ လီၼွၼ်း                                 16 ၼႃႇရီႇ

                   ဢႃႇယူႉ                  6 လိူၼ်  လီၼွၼ်း                             18-20 ၼႃႇရီႇ 

ယေႈၶႅၼ်းယူႇလီမီးႁႅင်းယဝ်ႉ။

  

------------

ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...