3.17 လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈ

 


လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈတင်းလၢႆၼႆႉ ငဝ်ႈမၼ်းမီးသွင်ပိူင်၊ ပိူင်႞ လႆႈဢဝ်ၵိင်ႇဢဝ်ယွတ်ႈမၼ်းၽုၵ်ႇ၊  မိူၼ်ၼင်ႇၽၵ်ႈႁီႉ ၽၵ်းႁႃႈ လႄႈ ၽၵ်းမုင်ႈမၼ်းလႅင်ၼၼ်ႉ၊ ပိူင်႞သမ်ႉ ဢဝ်ႁူၺ်ႇမၼ်းၽုၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇမၢၵ်ႇမူင်ႈ မၢၵ်ႇလၢင်းယဝ်ႉ။

                   လွင်ႈလႆႈဢဝ်ႁူၺ်ႇမၼ်းၽုၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ သမ်ႉၽႄပဵၼ်သွင်ပိူင်လူၵွၼ်ႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵႃႇၽီႇ၊ မၢၵ်ႇမူႉ၊ မၢၵ်ႇၸွၵ်း၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇလႂ် လႆႈႁဵတ်းတိူၵ်ႇသေ ဝၢၼ်ႇၸိူဝ်ႉမၼ်း။ ပေႃးတႅၵ်ႇငွင်ႉ ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႄႈမႃးယဝ်ႉ ၸင်ႇၶၢႆႉသွမ်ႈတီႈလိၼ်လီမီးၽုၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပိူင်႞ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢႃႇလူး၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆႉတီႈမၼ်း ၽုၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ဝႆႉႁႂ်ႈယႂ်ႇတီႈၼၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႈသင်ၵေႃႈ တေလႆႈလုမ်းလႃး မၢႆပႅတ်ႈယိူဝ်ႈယႃႈသေ ၵူမ်ငဝ်ႈမၼ်းပၼ်ၸင်ႇလီ။ ပေႃးပွႆႇယိူဝ်ႈယႃႈႁူၵ်ႉၸိုင် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႇယႃႈတေၸွၼ်ၵိၼ် ၽုၼ်ႇငႂ်ႈမၼ်းလိၼ် တူၼ်ႈယိူဝ်ႈယႃႈတေႁူမ်ႇငမ်း ၶူဝ်းသူၼ်ဝႆႉလႄႈ ၶူဝ်းသူၼ်တေဢမ်ႇယႂ်ႇလႆႈ တေၶႅၼ်ႉလိူင်၊ ႁႅင်ႈႁဵဝ်ႇၵႂႃႇ။ တိူၵ်ႈတီႈဢမ်ႇတၢႆလႄႈ မွၵ်ႇမႃးမၢၵ်ႇမႃးၵေႃႈ မွၵ်ႇမၼ်းတေလဵၵ်ႉ၊ မၢၵ်ႇမၼ်းတေဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။

                   လွင်ႈ႞ ပေႃးပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းၸႃႉဢၼ်ႁူၺ်ႇယႂ်ႇ ထုၵ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇႁၢမ်ႉလိုၵ်ႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းႁူၺ်ႇလဵၵ်ႉ ထုၵ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇႁၢမ်ႉတိုၼ်ႈ။ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈဝႃႈၼၼ် ၸိူဝ်ႉဢၼ်ႁူၺ်ႇယႂ်ႇၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပိူၵ်ႇၼႃ ၼၢၼ်းဢွၵ်ႇငွင်ႉဢွၵ်ႇငူင်း၊ ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈဢွၵ်ႇငူင်းမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ထၢတ်ႈၽုၼ်ႇတႃႇတေၶိုၼ်းလဵင်ႉငွင်ႇလဵင်ႉငူင်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းႁူၺ်ႇမဵတ်ႉမၼ်းၼမ်ယူႇ။ တူၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈၵႅၼ်ႇၶႅင်၊ သမ်ႉဝႃႈယူႇၼႂ်းလိၼ်ႁိုင်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇၵေႃႈ ၶၢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈ လႆႈၽုၵ်ႇႁၢမ်ႉလိုၵ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်မဵတ်ႉဢွၼ်ႇႁူၺ်ႇလဵၵ်ႉၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပိူၵ်ႇမၢင် ၸဵဝ်းဢွၵ်ႇငွင်ႉ ဢွၵ်ႇငူင်း တူၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈဢူၼ်ႈ ပေႃးတူၵ်းၼႂ်းလိၼ်လိုၵ်ႉၸိုင်၊ တေဢမ်ႇဢွၵ်ႇပူၼ်ႉလိၼ်လႆႈ ငွင်ႉဢွၼ်ႇၶဝ် ၸၢင်ႈတၢႆၶမ်လိၼ်ဝႆႉလႄႈ ၸင်ႇဝႃႈဢမ်ႇလီၽုၵ်ႇလိုၵ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းသင်သေဢမ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇမိူဝ်ႈဝၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလႆႈဢဝ်လိၼ်ထူမ်ပၼ် တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇထူမ်လႃးလႃးၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼူၵ်ႉၼူ မူတ်ႉမႅင်းၵွႆးယဝ်ႉ။

                   ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတူၼ်ႈတေႃတင်းလၢႆၼႆႉ ၶဝ်ပိုင်ႈဢိင်ထၢတ်ႈသၢႆဝၼ်းလႅင်းလႄႈ ထၢတ်ႈၼမ်ႉသွင်ပိူင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးသၢႆလႅင်းဝၼ်းၸိုင်၊ တူၼ်ႈသင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယႂ်ႇလႆႈ၊ တီႈတႅၵ်ႈမၼ်းၸမ်း - ဢဝ်တူၼ်ႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢွၼ်ႇတူၼ်ႈ႞ သႂ်ႇဝႆႉၼႂ်းတိူၵ်ႈတီႈလူမ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈၼၼ်ႉလူ ပေႃးႁိုင်လၢႆဝၼ်းမႃး ႁူႉတေႁဵဝ်ႈႁႅင်ႈတၢႆပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးလႅတ်ႇမႆႈႁႅင်းၼႃႇၽႅဝ်ၵေႃႈ သမ်ႉၸၢင်ႈတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ထၢတ်ႈၼမ်ႉၵေႃႈၼင်ႇၼႆ ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းဢမ်ႇယႂ်ႇလႆႈ၊ ပေႃးၼမ်ႉထူမ်ႈၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းသမ်ႉၸၢင်ႈတၢႆယဝ်ႉ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


1 comment: