3.18 ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

 

 

1.    ၼင်ႈဢမ်ႇထုၵ်ႇ-လုၵ်ႉသေ

2.    ပေႃႉတူဝ်ဢွၼ်-သွၼ်တူဝ်လိုၼ်း

3.    ၽႃႉဢမ်ႇၽၢႆ-ၸၢႆးဢမ်ႇလပ်ႉ

4.    ၶဝ်ႈဢမ်ႇလိူဝ်-ၵိူဝ်ဢမ်ႇၼဝ်ႈ

5.    ၵူၺ်ႈပိုင်ႈငၢမ်ႈ-ငၢမ်ႈပိုင်ႈၵူၺ်ႈ

6.    ၵူႈမိူဝ်ႈၵႅၼ်း-တႅၼ်းမိူဝ်ႈသႃႇ

7.    ၵႆႉသုၵ်ႈၸင်ႇလီ-ၵႆႉသီၸင်ႈၵဵင်ႈ

8.    သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်း-လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ

9.    ၵွင်ႇၵေႃႈဢမ်ႇမီးတႃ-ပိူၼ်ႈငႃႁူဝ်ၵေႃႈလႆႈ

10.                       ၵႆႇႁၢင်ႈလီပိူဝ်ႈၶူၼ်-ၵူၼ်းႁၢင်ႈလီပိူဝ်ႈၶိူင်ႈ

11.                       ၶႃႁၢၵ်းမီးၵူႈဝၢၼ်ႈ-ၶႃႁၢၼ်ႈမီးၵူႈမိူင်း

12.                       ၵေႃႉဢမ်ႇႁူႉဝႃႈၼၼ်-ၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ဝႃႈတႄႉ

13.                       ၵူၼ်းၽၢၼ်ၶႆႈဢသိူၵ်ႈ-ၵူၼ်းတိူၵ်ႈၶႆႈဢပုမ်ႇ

14.                       လၵ်းၽႅဝ်ၵႃႈတွတ်ႇတွင်ႉ-ငိူဝ်ႈၽႅဝ်ၸိူၵ်ႈၵွင်ႉၶေႃး

15.                       ၵေႃႉၽူႈၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်-ၸၢင်ႈၶႄးၽၢၼ်တေႃႇၸူဝ်ႈ

16.                       ၵႂၢမ်းလႆႈဝႃႈၽႃႉလႆႈမၵ်း-မၢၵ်ႇႁိၼ်ႁၵ်းဢမ်ႇၵပ်းလႆႈ

17.                       ၵႂၢမ်းလီၶဝ်ႈႁူၽႂ်ဢမ်ႇၸႃႉ-ၵႂၢမ်းၸႃႉၶဝ်ႈႁူၽႂ်ဢမ်ႇလီ

18.                       ၵုပ်းၵၢပ်ႇဢမ်ႇလွတ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်း-ဢမ်ႇမႂ်မူၼ်းၵေႃႈမႂ်လၢဝ်ႈ

19.                       ၵူမ်ႈၼႃႈတေႃႇလိၼ်မိူင်း-မၼ်းတေႁိူင်းဝၼ်း႞

20.                       ၵူၼ်းလၵ်းလိင်းၵေႃႉဢေႇ-ၵႆႉလၢတ်ႈလုၼ်ႈသရေႇဢမ်ႇမီး

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...