3.20 ၼူၵ်ႉသႅဝ်းယွၼ်းၼီႈ

 


ၵႃထုၵ်ႇၼီႈမၼ်းၼူၵ်ႉသႅဝ်းႁၢင်သိၵ်ႇမွင်ႉ။

သႅဝ်းဢွၼ်ႇသိတ်ႈလမ်းၵႃသႅၼ်ႇႁွင်ႉ။

ၸဵပ်းယဝ်ႉၸဵပ်းယဝ်ႉတေးပၼ်ၵုမ်ႇၵုမ်ႇ။

သႅဝ်ႇဢွၼ်ႇဝႃႈမႂ်းၼႆႉႁဝ်းႁိုဝ်ႁွၼ်ႇယုမ်ႇ။

ပၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်လႄႈပေႃးၼႆပၢၵ်ႇၸွႆႉ။

ၵႃပၢၵ်ႇဝႃႈႁဝ်းၵူႈငိုၼ်းသူသီႇႁွႆႉ။

သူသမ်ႉမႃးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းလိူဝ်မၢပ်ႇတႅၼ်ႇ။

သႅဝ်းဢွၼ်ႇဝႃႈမႂ်းၵူႈမႃးႁိုင်ၼႃႇၼႅၼ်ႇ။

တႅၼ်းပၼ်လႄႈတင်းၶီႈတင်းႁၢင်ပၢၵ်ႇပုၼ်ႈ။

ပေႃးဢမ်ႇသၢႆႈမႃးထႃးၺႃးႁူဝ်လၢင်ႇလုၼ်ႈ။

သၵ်းႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃၽိူၵ်ႇၽၢၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉသၢႆႈမႃးပၼ်သီႇပၢၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်ႈႁိုဝ်းသမ်ႉတႅၼ်းႁႃႈပၼ်းပၢႆသီႇၸွႆႉ။

ဝူင်ႈၼႃႈဝူင်ႈလိုၼ်းသမ်ႉမႃးပၼ်ပၢၵ်ႇႁွႆႉ။

ပေႃးထႅင်ႈလိူၼ်႞တႅၼ်းသၢမ်ပၢၵ်ႇတွင်ႇ။

ၵႃပူႇထဝ်ႈပေႃးဝူၼ်ႉၼႂ်းၸႂ်ဢမ်ႇပွင်ႇ။

ယွၼ်ႈႁႂ်းယွမ်းသၢမ်ပၢၵ်ႇႁွင်ႈ။

ၸႂ်ႈၵႂႃႈၸႂ်ႈၵႂႃႈယိူၼ်ႉထႃႈပီၼႃႈမႃးၽွင်ႈ

ပိူင်လွင်ႈတႅၼ်းၼီႈတေႁႂ်ႈပေႃးၵုမ်ႇ။

 
တွၼ်ႈသပ်းလႅင်း

ႁွင်ႈ              =2.5  ပျုး

တွင်ႇ            =4     ပျုး

ႁွႆႉ                =8     ပျုး

ၸိတ်ႉ          =25   ပျုး

ပၼ်း           =80   ပျုး

ၸွႆႉ              =100 ပျုး

ၵူမ်း             =200 ပျုး

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...