3.21 လုၵ်ႈသထေးသီႇၵေႃႉ

 


ၼႂ်းမိူင်းပႃႇရႃႇၼသီႇ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးသထေးသီႇၵေႃႉ၊ ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇႁဵၼ်း တၢင်းမေႃပိင်ႇၺႃႇ ၵႃႇတီႈမိူင်းတၵ်ႉၵသူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇႁိုင်မႃးပေႃးဝႃႈ ပိင်ႇၺႃႇတဵမ်ထူၼ်ႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၸင်ႇၸူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးၸူး ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႇမိူင်းလင်လႄႈ မိူဝ်ႈဢၼ်ထိပွတ်းတၢင်းၵၢင်ထိူၼ်ႇလူင် တီႈ႞ၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵိုတ်းလိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉယူႇ တီႈငဝ်ႈမႆႉတူၼ်ႈ႞။ ယၢမ်းၼၼ် တိႈဢၼ်ဢမ်ႇၸမ်ဢမ်ႇၵႆၼၼ်ႉ ၶဝ်မုင်ႈႁၼ်ပူႇလႃႈၼိူဝ်ႉၵေႃႉ႞ ယႃႉၼိူဝ်ႉတူဝ်ထိူၼ်ႇယူႇ၊ ၶဝ်ၸင်ႇၶဝ်ႈၵႂၢမ်းၵၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမီးပိင်ႇၺႃႇတၢင်းမေႃ တဵမ်ထူၼ်ႈဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းၸၢမ်းယွၼ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ ပူႇလႃႈၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉလူ ၽႂ်တေလႆႈၼမ်သေၽႂ်ၼႆယဝ်ႉ။

                        ၵေႃႉ႞ၸင်ႇလုၵ်ႉၵႂႃႇၸူး ႁိမ်းပူႇလႃႈၼိူဝ်ႉၼၼ်ႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈႁိူၺ်းလႃႈၼိူဝ်ႉ - မႅင်ႇၵဝ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉဢိတ်း႞လူလႃႈၼိူဝ်ႉၸင်ႇဝႃႈဢၢႆႈဢိူၺ်း မႂ်းပဵၼ်ၵေႃႉယွၼ်းလူင်လၢင် ပေႉမႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်းၶႅင်ထၢၼ်ႇၼႆႉ၊ ၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်းယွၼ်းၼႆႉ ၵိုင်ႇလႆႈဢဵၼ်ထၢပ်ႇယၢပ်ႇမၼ်းၵွႆးဢိူဝ်ႈၸင်ႇဢဝ်ဢဵၼ်ထၢပ်ႇယၢပ်ႇလူင် ဢၼ်ဢမ်ႇမီးၼိူဝ်ႉသေဢိတ်းၼၼ်ႉ ပၼ်မၼ်းယဝ်ႉ။

                        ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵေႃႉ႞သမ်ႉၵႂႃႇၸူးလႃႈၼိူဝ်ႉသေလၢတ်ႈဝႃႈပီႈဢၢႆႈလူင်ဢိူၺ်း မႅင်ႇၶႃႈယွၼ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉဢိတ်း႞လႄႈလႃႈၼိူဝ်ႉၸင်ႇဝႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈပီႈဢၢႆႈလူင်ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈတူၺ်းတူဝ်တူၺ်းႁၢင်ႈသေ ၸင်ႇႁွင်ႉယဝ်ႉ၊ ၵႂၢမ်းၼွင်ႉၸၢႆးၵဝ်ၼႆႉ ၵိုင်ႇလႆႈၵိၼ်ၼိူဝ်ႉလီမၼ်းဢိူဝ်ႈဢဝ်ၼိူဝ်ႉလီပၼ်မၼ်းမႃး။

                        ၵမ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉ႞သမ်ႉၵႂႃႇယွၼ်းဝႃႈဢူႈလုင်းလူင်ဢိူၺ်း ၼိူဝ်ႉဢၼ်လုင်းႁဝ်းယႃႉၼႆႉ မႅင်ႇပၼ်ၶႃႈဢိတ်း႞လႄႈလႃႈၼိူဝ်ႉၸင်ႇဝႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်းမႃးႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈ - ဢူႈလုင်းလူင်ၼႆႉ မၼ်းယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းမၢၵ်ႇလမ်းႁူဝ်ၸႂ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၵႂၢမ်းဢၼ်လၢၼ်ၵဝ်လၢတ်ႈၼႆႉ - ၵိုင်ႇလႆႈမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်မၼ်းယဝ်ႉၸင်ႇဢဝ်မၢၵ်ႇလမ်းႁူဝ်ၸႂ်တူဝ်ထိူၼ်ႇပၼ်မၼ်း။

                        ၵေႃႉၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵဝ်တေၵႂႃႇယွၼ်းၼႄသူၼႃႈ၊ ၸင်ႇၵႂႃႇလၢတ်ႈတႆးၵေႃႉဢိူၺ် မိူဝ်ႈၼႆႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးသုၼ်ႇမီးလၢပ်ႈတႄႉတႄႉၼေႃ ပၼ်ႁႃးယွၼ်းၵိၼ်ၼိူဝ်ႉၽွင်ႈလႄႈလႃႈၼိူဝ်ႉၸင်ႇဝႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ႁွင်ႉတႆးၵေႃႉၼႆႉ မီးၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သမ်ႉဝႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇမိူင်းလူင် တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၵိုၼ်းၼႃႇ ထၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးတႆးၵေႃႉႁူႉၸၵ်းၵၼ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်းၸိုင် မိူၼ်ၵၼ်တင်းႁဝ်ၽႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းၵွႆးယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈၼႆ ႁႃးတေပၼ်ၵေႃႉႁဝ်း တူဝ်ဢၼ်ပႆႇလႆႈယႃႉသေဢိတ်းၼႆႉဢိူဝ်ႈၸင်ႇဢဝ်တူဝ်ထိူၼ်ႇပၼ်မၼ်းတူဝ်႞ယဝ်ႉ။

                                                သူပ်းပၢၵ်ႇၸၢင်ႈမေႃၶၢၼ်၊ ၵႂၢမ်းဝၢၼ်ထုၵ်ႇႁူပိူၼ်ႈ။

                                                ႁွင်ႉၵၼ်ဝႃႈတႆးၵေႃႉ၊ ၼိူဝ်ႉတေႃႉမႅင်ႇတင်းတူဝ်။­

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...