3.22 မႂ်ႇသုင်ႁူၵ်းပိူင်

 1. ယႃႇႁႂ်ႈၶႆႈၼၢဝ်
        ၵူၼ်ႉႁၢဝ်ႁူဝ်မဝ်း
        တူဝ်ႁဝ်းမႄးထိၼ်
        ၶိၼ်ၸႂ်လုမ်းလႃး
        ဝၼ်းၵႃးႁဵတ်းၵၢၼ်
        တၵ်းမၢၼ်ၶိူင်းမႂ်ႇသုင်။

2. ဢမ်ႇတေႃႇလွင်းသေႃ
        ဢမ်ႇမေႃလၵ်ႉမၢပ်ႇ
        ဢမ်ႇတၢပ်ႇလဝ်ႈယႃႈ
        ဢမ်ႇၶႃႈသတ်းမႅင်း
        ဝၼ်းလႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်
        တၵ်းမၢၼ်ၶိူင်ႈမႂ်ႇသုင်။

3. ထွမ်ႇၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈ
        ယဵၼ်ႇငႄႈၸႂ်တူဝ်
        ၵူဝ်ယမ်ၽူႈၸၢင်ႈ
        ဢၢင်ႈလွင်ႈသိၼ်ထမ်း
        တမ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်
        တၵ်းမၢၼ်ၶိူင်ႈမႂ်ႇသုင်။

4. ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလၢႆး
        ဝၼ်းငၢႆးႁွမ်ၺၢၼ်ႇ
        ဢၢၼ်ႇလႆႈထိုင်တီႈ
        ၸင်ႇၵီႈဝၢၼ်ၸႂ်
        ဝၼ်းၼႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်
        တၵ်းမၢၼ်ၶိူင်ႈမႂ်ႇသုင်။

5. သူပ်းပၢၵ်ႇမေႃၶၢၼ်
        ၵႂၢမ်းဝၢၼ်ၸႂ်ႈၸိုဝ်ႈ
        ၸႂ်သိုဝ်ႈလီငၢမ်း
        ယွင်ႈဢၢမ်းတႆးၵေႃႉ
        ယႃႇၶျေုႉႁဵတ်းၵၢၼ်
        တၵ်းမၢၼ်ၶိူင်ႈမႂ်ႇသုင်။

6. ၵၢၼ်ႁဝ်းၵူႈမိူဝ်ႈ
        ယႃႇၸိူဝ်ႈၵိုတ်းႁိုင်
        ပွင်ၶိုင်ႁဵတ်းၵႆႉ
        ၵုမ်ႇဝႆႉလီငၢမ်း
        ဝၼ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်
        တၵ်းမၢၼ်ၶိူင်ႈမႂ်ႇသုင်။

တွၼ်ႈသပ်းလႅင်း

 

ၶိၼ်ၸႂ်              = ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵတ်းၵေႃႈယိူၼ်ႉၸႂ်ႁဵတ်း။

ဝၼ်းလႅင်း        = ၵူႈဝၼ်း။

ၽူႈၸၢင်ႈ           = ၽူႈမီးပၼ်ႇၺႃႇတၢင်းၵတ်ႉတၢင်းမေႃ။

                ယႃႇၸိူဝ်ႈ           = ယႃႇၵိုတ်းႁိုင်။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...