3.24 တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸူးပေႃႈမႄႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်။

ဝဵင်းတွင်ႇၵျီး။

1962 ၼီႈ လိူၼ်မေႇ 14 ဝၼ်း။


ဢေႃႈၶႃႈ- ၶႃႈၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ၊ ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ မီးလိၵ်ႈၵူဝ်ယမ်ၼွမ်းတမ်ႇ ယိုၼ်ႈႁွတ်ႈဢူႈႁဝ်းမႄႈႁဝ်း ယိၼ်းလီလူၺ်ႈ။

လွင်ႈမၼ်းၶႃႈၸိုင် ၶႃႈလုၵ်ႈၵေႃႈ ပိုင်ႈၵုင်ႇ ၽြႃး၊ တြႃး၊ သင်ႇၶႃႇ၊ သြႃႇ၊ ပေႃႈမႄႈသေယဝ်ႉ ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ယူႇ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ဢူႈႁဝ်းမႄႈႁဝ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵႃႈပီႈၵႃႈၼွင်ႉတင်းလၢႆ တေလႆႈယူႇလီ ၵိၼ်ဝၢၼ်ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉ ၶႃႈမုင်ႈမွင်းယွၼ်းသူးပၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်းၶႃႈ။

ငိုၼ်းႁႃႈၶၼ် (50) ဢၼ်ဢူႈႁဝ်းသူင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈမႃးလႆႈသွင်သၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ဢူႈမႄႈတေဢမ်ႇလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၶႃႈလုၵ်ႈၽိမ်းၵိၼ်ၽိမ်းၸၢႆႇယူႇဢေႃႈ။

ၾၢႆႇတၢင်းလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းၵေႃႈ ၶႃႈၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်းတႆးၵေႃႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶႃႈလုၵ်ႈပီးမႃးသေ ပီၵၢႆၼႆယူႇ။ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈပွၵ်ႈသွင် ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၶႃႈလုၵ်ႈဢွင်ႇလီလီယူႇ။ လိူၼ်တေမႃးသမ်ႉ တေႁဵတ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈလူင်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈ ပထမ ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်မႅၼ်ႈၽွင်ႈၶႃႈလုၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၽွၼ်ႉလိၵ်ႈတူၺ်းလၢႆးတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇဢေႃႈ။

ပေႃးႁပ်းႁူင်းႁဵၼ်း တေမႃးႁိူၼ်းၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။

ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈ

ၸၢႆးၶမ်းပၢင်ႇ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...