3.26 မႃႇႁၢင်ႈၶိူင်ႈ

 


- ပိူၼ်ႈႁူင်သႅၼ်ဝီ မႃႉၵွၼ်းလႅပ်ႈလီလဝ်း
        သႆႉၵိၼ်ယႃႈသႆး ၶၢင်ႈၶၢႆးၼမ်ႉၼွင်တဝ်း၊ လူင်းယႃႉထုၵ်းတဝ်။
- ၵွၼ်းၸိူင်းမတ်ႉၸပ်းၵၵ်ႉပႃးထဝ်၊ ၵိုဝ်ၸိူၵ်ႈပၢႆးၶေႃး။
        ႁီးႁႄႇႁွင်ႉပၼ်းႁူၼ်ႈသဵင်မေႃး၊ ပဵၼ်မႃႉၶမ်းၸဝ်ႈၼႂ်းႁေႃ။
- သၢႆႁၢင်ၸၢမ်းၶမ်းၶဵင်ႈယၢၼ်းလေႃ၊ ၶိုင်ႁၢင်ႈၵွပ်ႈၽႄး။
        ၽုင်ၼမ်ၵူၼ်းမိူင်းၶပ်ႉပေႃးႁွပ်ႈပဵၼ်ဝႄး၊ တၢင်းၼႃႈတၢင်းလင်။
- မွင်းတူၼ်းပေႃႉမေႃမင်၊ မုင်းၸွင်ႈၶမ်းၵီႈယင်ပိူင်း။
        တူဝ်လီၵွၼ်းၶမ်းယုၵ်ႉသၢႆႇႁၢင်ႈပႆထိူင်း၊ ယင်းဢမ်ႇယုပ်းငႅဝ်။
- လၢဝ်ၶမ်းၶပ်ႉၶၢင်းပိူၵ်ႈႁဵတ်းထႅဝ်၊ ၸၢမ်းပူႈယွႆးၽႄး။
        ၶူၼ်ၶေႃးၵုၵ်ႉယၢဝ်မွင်ႉပဵၼ်တႄး၊ ငၢႆးယိူင်ႈၽႄးၵႃ။
- သွင်ႁူဝီးလူမ်းတင်ႈပူၵ်းႁႃ၊ လွမ်ငွၵ်ႈသဵင်ၵူၼ်း။
        သွင်တႃမီးငဝ်းလုၵ်ႈၵူမ်မူၼ်း၊ ငၢႆးယိူင်းႁူင်းသႅင်။
- တိၼ်သီႇတဝ်ႉၽဵင်ႈလႅပ်ႈတမ်းၽႅင်၊ ပႆယၢင်ႈပဵၼ်ၵမ်း။
        ၵူၼ်းလၢႆၼႂ်းပွႆးၵၢမ်ႈထုၵ်းၼမ်း၊ မႃးၽိုတ်ႉၽိုင်းလွမ်ယဝ်ႉ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...