3.27 ၼူၵိၼ်ထႆမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ မီးၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ၊ ၵေႃႉ႞ယူႇၼႂ်းဝဵင်း၊ ၵေႃႉ႞ယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ။ ၵေႃႉယူႇၼႂ်းဝဵင်းၼၼ်ႉလၵ်းလိင်း ၸႂ်ၵူတ်ႉ၊ မေႃပႅတ်ႉမေႃလႅၼ်၊ ၵေႃႉယူႇဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼၼ်ႉ မီးပိင်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်၊ သမ်ႉလၵ်းလႅမ်ၸႂ်သိုဝ်ႈလီ သွင်ၶႃ ႁဵတ်းတႆးၵေႃႉၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်။


ထိုင်မႃးပွၵ်ႈ႞ ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ဢဝ်လဵၵ်းထႆႁႃႈပၢၵ်ႇမၢၵ်ႈ မႃးၾၢၵ်ႇဝႆႉတီႈတႆးၵေႃႉမၼ်း ႁႂ်ႈၶၢႆပၼ်ၼႆလႄႈ ၶိုၼ်း မိူဝ်းၵႂႃႇ။ ဢၢႆႈၵူၼ်းဝဵင်းၵေႃႈ ၶၢႆလဵၵ်းထႆသေယဝ်ႉ၊ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႃႈထႆဢၼ်ၶၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ၸၢႆႇပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း၊ ၸင်ႇတေႃႉဢဝ်ၶီႈမူ မႃးပိုၼ်ဝႆႉ တီႈႁွႆးတမ်းမၢၵ်ႈထႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်း၊ ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ မႃးၸူးတူၺ်း ဢမ်ႇႁၼ်ထႆၵိုတ်းဝႆႉသေမၢၵ်ႈ။ ၼႂ်းၸႂ် မၼ်းဝႃႈ ထႆၵဝ်ၼႆႉလႆႈၶၢႆသဵင်ႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸင်ႇယွၼ်းၵႃႈထႆမၼ်း၊ ဢၢႆႈၵူၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉဝႃႈ “ၵေႃႉဢိူၺ်ႉ ထႆဢၼ်မႂ်း မႃးၾၢၵ်ႇ ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼူၵိၼ်ပႅတ်ႈပေႃးဢမ်ႇၵိုတ်းသေမၢၵ်ႈယဝ်ႉ၊ မႂ်းတူၺ်းလူ ၶီႈၼူပေႃးပဵၼ်ၵေႃႇပဵၼ်ၵွင်ဝႆႉ”။

ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၸင်ႇဝႃႈ “ပေႃးၼူၵိၼ်ပႅတ်ႈၵေႃႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၵေႃႉဢူၺ်” ဝႃႈၼႆသေ ၸူဝ်းဢဝ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇဢၢႆႈၵူၼ်းဝဵင်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉ၊ ဢဝ်ၵႂႃႇသိူင်ႇဝႆႉ ၵႃႈတီႈႁိူၼ်းတႆးၵေႃႉမၼ်းႁိူၼ်း႞။

ပေႃးဝႃႈ ဢၢႆႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၵႂႃႇဢၢပ်ႇၼမ်ႉပွၵ်ႈမႃး၊ ဢၢႆႈၵူၼ်းဝဵင်းဢမ်ႇလႆႈႁၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၼ်း မႃးၸွမ်း လႄႈထၢမ်ဝႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁႃးၵိုတ်းယူႇၵႃႈလႂ်?၊ ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈတွပ်ႇဝႃႈ “ ၺႃးမိူဝ်ႈၵဝ်တိုၵ်ႉဢၢပ်ႇၼၼ်ႉယူႇၼၼ်ႉ ႁုင်ႉတူဝ်႞ လေႃႈလူင်းမႃး သႅဝ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိၼ်ၶိုၼ်ႈၾႃႉၵႂႃႇယဝ်ႉ”။

ဢၢႆႈၵူၼ်းဝဵင်းလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼၼ် ၸင်ႇဝႃႈ- “ႁုင်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ဢဝ်ပေႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇလႆႈ? မႂ်းယႃႇပေလႃႈလီႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပႅတ်ႉၵႂၢမ်းလႅၼ်” ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ပေႉဢမ်ႇပေႉၵေႃႈ သုတ်းတီႈႁုင်ႉပေႃးသႅဝ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၸိုင်၊ ၵဝ်တေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်?၊ သွင်ၶႃထဵင်ၵၼ်၊ ၸႂ်လမ်တေႃႇၵၼ်၊ ၽိတ်းၵၼ်ဢမ်ႇယဵၼ်လႆႈလႄႈ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၸူး လုမ်းၶုၼ်ပွင်ၽၢႆႇ တြႃးတႅပ်းတတ်းပၼ်။

ဢၢႆႈၵူၼ်းဝဵင်းၵေႃႈ ၸၢၼ်တေႃႈဝႃႈ ၽႅဝ်တီႈလုမ်းၶုၼ်ပွင်တြႃးယဝ်ႉ၊ ၸင်ႇတၢင်ႇလဝ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵမ်း လဵဝ်။

ၶုၼ်ပွင်တြႃး။ “ဢၢႆႈၼႆႉ ႁုင်ႉသႅဝ်ႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၸွင်ႇၸႂ်ႈတႄႉႁိုဝ်?။

ဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ။ “ဢေႃႈ ၸႂ်ႈယူႇတႄႉဢေႃႈ”။

ၶုၼ်ပွင်တြႃး။ “ဢၢႆႈၼႆႉ ၵႂၢမ်းဢၼ်မႂ်းလၢတ်ႈၼႆႉ ပွင်ႇသင်? ပေႃးၵႂၢမ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယႃႇပေလၢတ်ႈ”။

ၵမ်းၼၼ်ႉ ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ ၸင်ႇၶႆႈၼႄလွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်မႃးယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ၊ ၶုၼ်ပွင်တြႃးၵေႃႈ ပေႃးလႆႈငိၼ်းၼင်ႇၼၼ် လွင်ႈသူပ်းၵႂၢမ်းႁူဝ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵွပ်ႈ ဢၢႆႈလၵ်းၵေႃႈယီႈလႅမ်လႄႈ လၢတ်ႈၵွႆးၼႆသေ ၸင်ႇဝႃႈ “ပေႃးပဵၼ်ၼႆ ၵူၼ်းဝဵင်းပၼ်ၵႃႈမၢၵ်ႈထႆ ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈသေ၊ ဢၢႆႈဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈသမ်ႉ ပၼ်ၶိုၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းဝဵင်းသေလီယဝ်ႉ” တႅပ်းတတ်းပၼ်ၼင်ႇၼႆ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...