3.28 ၶိူင်ႈၶွင်လူႉၵွပ်ႈႁူၵ်းပိူင်1. ၼမ်ႉလဝ်ႈထၢၼ်ၶူမ်၊

        မဝ်းၸူမ်ၵုၵ်ႉၵၢင်း၊

        ၽိင်းပၢင်းၶဝ်ႈမွင်၊

        ၽူႈပွင်ၵိၼ်မၼ်း၊

        ဝၼ်း႞တၵ်းႁၼ်၊

        တၢင်းဢၼ်ၶိူင်ႈၶွင်လူႉ။

2. ပႃႇၵျုႇပီႇပေး၊

        တိုင်ႈၼႄးလဵတ်းတိင်ႇ၊

        လပ်းသိင်ႇလႄႇလိုၵ်း၊

        ၽူႈၽိုၵ်းႁဵတ်းမၼ်း၊

        ဝၼ်း႞တၵ်းႁၼ်၊

        တၢင်းဢၼ်ၶိူင်ႈၶွင်လူႉ။

3. ပၢင်ၵႃႈပွႆးလၢမ်း၊

        ပၢင်ၵႂၢမ်းၵူၼ်းၵဝ်း၊

        ၼၢင်းငဝ်းၼၢင်းဝႅၼ်၊

        ၽူႈႁႅၼ်တူၺ်းမၼ်း၊

        ဝၼ်း႞တၵ်းႁၼ်၊

        တၢင်းဢၼ်ၶိူင်ႈၶွင်လူႉ။

4. ပၢင်ထီႇၽၢႆႇၵျူး၊

        တႃႉႁူးမၢၵ်ႇမေႈ၊

        ၽၢႆႉၸေႈပူဝ်ႇၵႃႇ၊

        ၽူႈၵႂႃႇတေႃႇမၼ်း၊

        ဝၼ်း႞တၵ်းႁၼ်၊

        တၢင်းဢၼ်ၶိူင်ႈၶွင်လူႉ။

5. ၼူၵ်ႇၼိုၵ်းငဝ်မိုင်၊

        ႁႃၶိုင်လပ်းၼွၼ်း၊

        ၶၢၼ်ႉတွၼ်းငဝ်မွင်၊

        ၽူႈပွင်ၸွမ်းမၼ်း၊

        ဝၼ်း႞တၵ်းႁၼ်၊

        တၢင်းဢၼ်ၶိူင်ႈၶွင်လူႉ။


6. ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းမိူၵ်ႈ၊

        ၵူၼ်းတိူၵ်ႈမဝ်မၢင်၊

        ႁူဝ်ႁၢင်ၵႂၢမ်းလူမ်း၊

        ၽူႈၸူမ်းၸွမ်းမၼ်း၊

        ဝၼ်း႞တၵ်းႁၼ်၊

        တၢင်းဢၼ်ၶိူင်ႈၶွင်လူႉ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...