3.30 ၵႂၢမ်းဝွၵ်းလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇဢီႈပီးၼုမ်ႇၵူၼ်ၼွတ်း

သဵင်ဢူႇတိုတ်ႉၸၼ်ဝႃႈဢွတ်းဢွတ်း

ၼွၼ်းမွႆႈလပ်းလီ။မူႈမႂ်ႇယႂ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းပီ

မေႃၶႂမ်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်း။
ဢမ်ႇပေႃးထၢၼ်ႈႁိုင်ၼၢၼ်း

ၽိုၵ်းယၢင်ႈၽိုၵ်းပႆ။
မၢၵ်ႇၶင်ႇမၢၵ်ႇၼိမ်းတင်ႈတမ်းယႆ

မေႃလဵၼ်ႈႁင်းၵွႆး။

သုင်ယႂ်ႇမႂ်ႇလီၶိုၼ်ႈလွႆးလွႆး

ၸွမ်းၵၢပ်ႈၸွမ်းပၢၼ်။

ပေႃႈမႄႈတေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်

တိုၵ်းႁႂ်ႈႁဵၼ်းလၢႆး။
မေႃဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၸဵမ်ၽူႈယိင်းၸၢႆး

ၸူမ်းမူၼ်ႈသိူဝ်းသူင်။

ပေႃးႁွတ်ႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်း

ဝၢင်းၸွင်ႈဝၢင်းထူင်။


 

------------

                      
ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...