3.32 ပွႆးလိူၼ်သီႇ

 


လိူၼ်လီလုၵ်ႉလႅင်းၶိုၼ်ႈၸမ်မူၼ်း၊
မွၵ်ႇသဵဝ်ႈလွၼ်ႉၽိူၵ်ႇၵီႈတဵမ်တူၼ်း - လွႆထၢၼ်ႈပေႃးၶၢဝ်၊
လိူၼ်သီႇၼႆႉမၢဝ်ႇလႄႈတင်းသၢဝ် - ၶဝ်မူၼ်ႈၸႂ်သိူဝ်း၊
ၸူဝ်းၵၼ်ထၢၼ်ႈပဵၼ်ၸုပ်ႈပဵၼ်ၸိူဝ်း - မိူဝ်းၶဝ်ႈပွႆးပၢင်၊
ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵႆႉႁဵတ်းႁၢင်ႈႁဵတ်းၽၢင် - ဝၢဝ်းပူၺ်ႈၽိူၼ်ၶူဝ်း၊
ႁႃလႄႈၶဝ်ႈပွႆးၼူၵ်ႉပွႆးတူဝ်း - တူၺ်းမႄႈၼၢင်းဝႅၼ်၊
ၵမ်ႈၽွင်ႈၵႃႈယွပ်ႇယူၼ်ႈၽႅတ်းၶႅၼ် - မေႃႁွင်ႉႁဵတ်းၵႂၢမ်း၊
ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလႄႈၵႃႈလၢႆးၵျၢမ်း - ဝႅၼ်ၶိုၼ်ႈၵျွၵ်းမဝ်၊
လၢႆးႁွၵ်ႇၶွၼ်ႉလႅဝ်းလိုင်ႈၸိူင်းၽဝ် - ဢဝ်မႄႈလၢႆးတႅၼ်း၊
ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလႄႈႁၢင်ႈပွင်ႁႅၼ်း - ႁၢမ်တူၼ်ႈတၢင်းလူႇ၊
ၵမ်ႈၽွင်ႈႁွင်ႉၶဵတ်ႇလႄႈတင်းမူ - ၸွမ်းၵႄႈပၢင်လွင်း၊
ၵူၼ်းဢုမ်ႇၽိုတ်ႉၽိုင်းယိုင်ႈၼမ်ၼွင်း - လွမ်ငွၵ်ႈတူၺ်းၸမ်၊
လိူၼ်သီႇပီၶူပ်ႇၼႆႉပွႆးၵိုၼ်း - ငိုၼ်းၵေႃႈမူတ်းၼမ်။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...