3.34 ၸၢင်ႈၶႄးႁူၵ်းပိူင်

 

1. ၼမ်ႉၼွင်ၼမ်းၵႄးၽႂ်ယႃႇလိုၼ်ႈ

        ၵေႃႉထၢင်ႇဝႃႈမၼ်းၵွႆၵႅၼ်ႇတိုၼ်ႈ

    ၶႄးၸၢင်ႈတူၵ်းတၢႆၼင်ႇၵဝ်ႇ။2. ၾႆးဢွၼ်ႇလုၵ်ႉလႅင်လႅင်ဢွၵ်ႇၽဝ်ႇ

        ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း

        ၸၢင်ႈၶႄးၽဝ်ႁုပ်ႈႁၢင်ႈ။3. ငူးဢွၼ်ႇမူၼ်ႉၼွၼ်းၵူင်ယူႇသၢင်ႈ

        ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း

        ၸၢင်ႈသၵ်းတၢႆတွတ်ႇပွင်ႇ။4. သူႇရႃႇလဝ်ႈမဝ်းၵိၼ်ဢုပ်ႇယွင်ႇ

        ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း

        ၸၢင်ႈၽိတ်းၵၼ်ဢမ်ႇၶေႃႈ။5. ယႃႈလမ်တင်ႈၾႆးဢၢႆသႂ်ႇမေႃႈ
        
        ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း
   
        ၸၢင်းၶႄးယွမ်ႁဵဝ်ႇႁၢဝ်ႇ။


6. ၵႂၢမ်းမၢပ်ႇငိုတ်ႈၵဝ်းလႅၼ်ဢုပ်ႇၽၢဝ်ႇ

        ပေႃးလိုၼ်ႈမၼ်း

        ၸၢင်ႈၶႄးပိူၼ်ႈတေၸင်း။


------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...