3.35 ၽူႈဢမ်ႇလီႁဵတ်းၵေႃႉ

 


1. ၽူႈႁဵတ်းလွင်ႈတၢင်းၶီ ဢမ်ႇလီပွင်သေပွၵ်ႈ။

2. ၽူႈၸၢင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ်လဝ်ႇ - လၢတ်ႈၵႂၢမ်းပဝ်ႇလူမ်းလၢႆ။

3. ပေႃးလႆႈၵိၼ်မေႃဢၢမ်း - ပေႃးဢၢမ်းၵိၼ်ၶႃႉၸိုဝ်ႈ။

4. ၽူႈလိုမ်းတူဝ်ယွင်ႈၶိုၼ်ႈ - လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတိုၼ်ႈမဝ်မၢင်။

5. ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢမ်ႇမိူၼ်ႁဝ်း - ၶႂ်ႈႁွမ်းသဝ်းႁဵတ်းၵေႃႉ။

6. သူပ်းဝၢၼ်ဝႃႈတေႁႂ်ႈ - ၸႂ်သမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်။

7. ၽူႈဢမ်ႇမီးတၢင်ဢၢႆ - ၶႂ်ႈဢဝ်လၢႆၶွင်ပိူၼ်ႈ။

8. ၵူၼ်းမဝ်မၢင်လုၼ်ႈပုင်ႇ - ၵိၼ်ၵုင်ႇယဝ်ႉလိုမ်းမုၼ်။

9. ၽူႈႁၵ်ႉငၢႆႈၸင်းဝႆး - ၸႂ်မိူၼ်ၾႆးႁုပ်ႇယိူဝ်ႈ။

10. ၽူႈႁဵတ်းႁႃဢမူႉ - ႁႂ်ႈႁဝ်းလူႉတူၵ်းသုမ်း။

11. ၽူႈလၢတ်ႈဢမ်ႇတွင်းၵႂၢမ်း - ၸၢင်ႈမေႃဢၢမ်းမေႃၶႃႉ။

12. တူၺ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူၼ်ၵေႃႉ - ၾၢႆႇၼႂ်းၶႂ်ႈပေႃႉတၢႆ။

13. သူပ်းတႄႉဝႃႈပဵၼ်ႁဝ်း - ၸႂ်ၶႂ်ႈၵဝ်းယဵပ်ႇသူၼ်ႈ။

14. ႁၼ်လုၵ်ႈမေးၶႂ်ႈယႃႉ - ႁၼ်မၢင်ၵႃႉၶႂ်ႈႁိမ်။

သိပ်းသီႇၵေႃႉၼႄမႃး - ယႃႇႁွမ်းပႃးႁူမ်ႈမိုတ်ႈ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...