3.37 သႅင်ၵဝ်ႈၼမ်ႉ

 1. ၸိင်ႇ (သႅင်သႂ်)

ဝၸီႇရၸိင်ႇလုၵ်ႈငဝ်းပွင်ႇပဵဝ်ယမ်း၊

ဢဝ်ႁေႃႇၽွတ်ႈၵႂၢင်းသႂ်ႇၵၢင်ဝၢင်ႈႁိူၼ်းၶမ်း - သုပ်းၼိဝ်ႉမိုဝ်းၶၢဝ်။


2. ၵျွင်ႇ (သႅင်တႃမႅဝ်း)

သႅင်ၵျွင်ႇလုၵ်ႉထွင်ႇႁိူဝ်ႈငဝ်းလၢဝ် - ငၢႆးယိူင်ႈတႃမႅဝ်း၊

ဢဝ်ၸႅၼ်ႇၶပ်ႉၸွမ်ႇၶၼ်ႈမႄးသႂ်ႇပဵၼ်တႅဝ်း - ႁဵတ်းဝႆႉဝူင်းဝႅၼ်။


3. ၼီႇလႃႇ (သႅင်သွမ်ႇ)

သႅင်သွမ်ႇၼီႇလႃႇၵႃၶၢပ်ႇလႅပ်ႈႁဵတ်းဝႅၼ်၊ သုပ်းၶေႃႈမိုဝ်းလဝ်း၊

လုၵ်ႉထွင်ႇႁိူဝ်ႈပိူင်းပိုတ်ႇသၢႆတွၵ်ႈမီးငဝ်း၊ ၶမ်းလႄႈတင်းသႅင်။


4. သၼ်ႇတႃႇ (သႅင်လိူင်)

သၼ်ႇတႃႇလုၵ်ႈသီၸမ်ႉလိူင်လႅင်၊ ငဝ်းတွၵ်ႈပေႃးယမ်း၊

ၵႃႈယႂ်ႇၼပ်ႉငိုၼ်းၶိုၼ်ႈပေႃးတၢၼ်ႇသႅၼ်ၶမ်း - သႅင်သထေးၵႆႉမႃးထၢမ်။


5. ၵေႃးမုၵ်ႉတ (သႅင်ၵမ်ႇ)

ၵေႃႇမုၵ်ႈသႅင်ၵမ်ႇၼမ်ႉမွၵ်ႇမၢၵ်ႇၶိူဝ်တူၼ်ႈမီးၼၢမ်၊ ငဝ်းႁိူဝ်ႈပဵဝ်ပိူင်း၊

သႅင်ၵိုင်ႇၵႃႈမႄးသႂ်ႇဢူၽွတ်ႈၶမ်းႁိူင်း - ႁဵတ်းမၢဝ်ႉတိုဝ်းလီ။


6. ဢုၵ်ႉသၽယ (သႅင်မူၼ်ႇ)

ဢုၵ်ႉသၽယၽႃႇသ ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈငိုၼ်းသီ၊ ငဝ်းၶႄႉလၢဝ်လႅင်း၊

ၽႂ်သုၼ်ႇလႆႈတိုဝ်းမႅတ်ႇႁွမ်ပူၵ်ႉသိမ်းပႅင်း၊ မီးၼႃႈမီးတႃ။


7. မျုႉ (သႅင်ၶဵဝ်)

မၼေႃးမျုႉလုၵ်ႈၵႃႈ ငဝ်းပွတ်ႇ သႅင်မႃႉ ၵွၼ်းၵေႃ၊ မဵဝ်းၶိူင်ႈၽၢႆးတိုဝ်း၊

ရူႇပသုဝၼ်ႇၼႁႃႇၶႅမ်ႈၶမ်းႁေႃႇ ႁူင်ထၢၼ်ႈပေႃးလိုဝ်း - ႁၼ်ႁိူဝ်ႈငဝ်းၶဵဝ်။


8. သႅင်လႅင်

ပတမျုးရတၼႃႇငဝ်းၽႃႇၼမ်ႉၶွင်ႇၶင်ႈပဵၼ်ပဵဝ်၊ သႅင်ၼၵႃးၶၢႆး၊

သႅင်ႇဢၼ်မႁႃႇ ၵပႃႇယ ပႃးၵႂႃႇႁႃမႄႈမိူင်းၽၢႆး - ပဵၼ်ၶိူင်ႈတိုဝ်းလီ။


9. သႅင်ၶႆႇမုၵ်ႉ

သႅင်ယူႇပိုၼ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ငဝ်းၸိုၼ်ႈငိုၼ်းလီ၊ ပဵၼ်ၶိူင်ႈတိုဝ်းၵူၼ်း၊ရ

သႂ်ႇပွတ်ႇလွတ်ႈသူၺ်းဢွၼ်ႇၵူမ်မူၼ်း မဵဝ်းပလႄးၶၢဝ်။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...