3.38 လင်ႇၵႃႇၸဝ်ႈၼေႃႇၶမ်း

 တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉထိုင်မႃးဢတႂၢင်းၼီႈၼဵတ်ႈ၊

သၵ်ႉၵရဵတ်ႈၸဵင်ပူပ်ႇ၊ ၶူပ်ႇၶွပ်ႈ 1250 ပေႉတမ်း၊

လိူၼ်ၶမ်းသိပ်းဢဵတ်း၊ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵူးၵႃး၊

ယၢမ်းဢၼ်ၵႄးလႃးတၵ်းမၢင်၊ ၶဝ်ႈၸဝ်ႉၶဝ်ႈၵၢင်ၵေႃႈဝၢႆး၊

သၢႆၾူၼ်ၸမ်တၵ်းၸၢႆး သၢႆၼၢႆးၸမ်တၵ်းလူင်ပိုၼ်၊

ၽိုၼ်လိၼ်ၵတ်းဢေး၊ လူမ်းသေးလိဝ်လိဝ်၊

လူမ်းပိဝ်မူၺ်ၶၢဝ်၊ ၵၢင်ႁၢဝ်ႁဵတ်းလၢႆးၶိုၼ်ဝိုၼ်း၊

ၵႃႈၶိုၼ်းႁဵတ်းၵတ်းငွၼ်းငွၼ်း၊ ၵႃႈဝၼ်းလီၼွၼ်း၊

ႁူဝ်ၼႂ်မိူင်းသႂ်သၢင်ဝၢင်း၊ ယၢမ်းတႂၢင်းဢၶၢၼ်း၊

ဝဵင်းယၢၼ်းႁွင်ႈၶၢႆး တီႈၵႂၢႆးၵႆႉထုၵ်းသီ၊

ၼႃးၽိူင်းၶဝ်ႈႁူင်းလီ - ၵွမ်းၵူမ်ႈၵူင်ႇၵၢႆႇ၊

ၼၢႆးၽွင်ယွႆးယွႆး၊ ၼႅင်းၽွႆးၽျၢၼ်ႉလူင်းၽျၢတ်ႈၸွမ်းလွႆ၊

ၼမ်ႉၼၢႆးဢွႆ - မၼ်းယၼ်ႇၵူႈၽၢႆႇယဝ်ႉ၊

မႅၼ်ႈၵေႃႈၶွင်လၵ်းမႅၼ်ႈမိူဝ်ႈ

ဢုတုဝတ်ႉသၼ်ႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႇယၼ်ပဵၼ်ႁူတ်ႈ

ဝႃႇၵျူတ်ႈရႃႇသီႇ၊ မူဝ်းယီႇၸႄးငၢၼ်ႉ

ၼႅင်းၽျၢၼ်ႉၸူဝ်ႇၸူဝ်ႇ၊ ပတိင်ႇငူဝ်ႇပၢၼ်းယွႃႉ

တေႃးၼၸမ်ႇပႄႇ၊ ၶမ်းၶႄႇတၵ်းၵီႈ

မွၵ်ႇမီႈႁွၼ်ၵႆႇ၊ မွၵ်ႇမႆႇၶတ်ႈတႃႇ

ၼေႃႇၸႃႇတဝွႆႇ၊ လူမ်းတွႆႇပေႃႉၽၢပ်ႇ

ၵွၵ်းၵၢပ်ႈၵႅၼ်ႈယွႆႉ၊ ၼွႆႉၼူႉယုမ်းယူင်ႇ

ၼႂ်းတူင်ႇထႃႇၼီႇ၊ ယၢမ်းၶိင်ႇၼထီႇသင်ႇၶႃႇ

ဢွၵ်ႇဝႃႇသုင်းလ၊ ပေႇမျုႉၸုင်ႇလႅင်ႇ

မီးတႅင်ႇတသွင်ႇ၊ တႅၼ်းထွင်ႇလုၵ်ႉႁၢမ်ႇႁိူဝ်ႈ

လိူၼ်ၸဝ်ႈၽြႃးပၢတ်ႈသႃးၶၼ်ႈလႆၵၢႆႇ - လူင်းသိူၵ်ႈၵုၼ်ၵူၼ်း

တူၼ်ႈတၢပ်ႇတွင်ႇလိင်ႇ - လွႆၸမ်ႉၶိုၼ်ဝိုၼ်း၊

ဝၸတႃႇလူင်ႇၸၼ်ႇတီႇယူင်ႇ လႅင်းထူၼ်ႈႁၢင်ၶိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ။

 

------------


ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...