3.4 ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်း

 


ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းၼႆႉ ၵႃႈပဵၼ်ၽူႈယိင်းၽူႈၸၢႆး လဵၵ်ႉယႂ်ႇဢမ်ႇဝႃႈ၊ လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၽူႈလႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇဝႄႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈလဵင်ႉလုၵ်ႈ လဵင်ႉမေးၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၼႃးႁဵတ်းႁႆႈ ၵၢၼ်ၼၵ်းၵၢၼ်ၼႃ၊ မႃႇတေႃးၶေႃးႁၢပ်ႇ ၵႃႉၶၢႆဝၢၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းၼိူဝ်၊ ႁႃငိုၼ်းႁႃၶမ်း။ လိူဝ်သေႁႃလဵင်ႉႁိူၼ်း သမ်ႉလႆႈႁႃပုၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈပေႃးမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

                   မႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိုင်၊ လိူဝ်သေၸွႆႈၵၢၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈလုမ်းလႃးမႅတ်ႇသိမ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းၼႂ်းယေး၊ ယႃႇႁႂ်ႈႁူင်ႈႁၢႆလူႉလႅဝ်၊ ၶဝ်ႈၽၵ်းႁႂ်ႈတူမ်ႈပူၺ်ႇႁုင်သုၵ်း ၶိုတ်းမိူဝ်ႈၶိုတ်းယၢမ်း။ ၶၢဝ်းၵိၼ်ႁႂ်ႈလႆႈၵိၼ်၊ ၶၢဝ်းၵႂႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇ၊ ၶူဝ်းလဵင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ၵႆႉသၢႆႇၵႆႉသၵ်ႉ ပၼ် ယႃႇႁႂ်ႈမဵၼ်ႁိူဝ်ႇမဵၼ်ၶႆး၊ ပေႃႈလႄႈမႄႈၸဝ်ႈႁိူၼ်း ထုၵ်ႇလႆႈလုမ်းလႃး သင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်း လွင်ႈယူႇတၢင်းသဝ်း၊ လွင်ႈႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးႁူႉပေႃးမေႃ၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ၶဝ်တေမီးပၼ်ႇၺႃႇ ၵတ်ႉၸၢင်ႈလၵ်းလႅမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလႆႈၵႂႃႇဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢႃႇယူႉၶဝ်ယင်းလဵၵ်ႉ ယင်းဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။

                   ၶူဝ်းသူၼ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းဢုတုရႃႇသီႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလႆႈၽုၵ်ႇသွမ်ႈဝႆႉၼႂ်းသူၼ်ၼႂ်းႁိူၵ်ႈ၊ ၸိူဝ်ႉၽၼ်းတႃႇတေၽုၵ်ႇပီတေမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈသိမ်းဝႆႉလီလီ၊ လိူဝ်သေၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇပူႇႁဵတ်းမႃး ယႃႈႁဵတ်းဝႆႉ၊ ၾိင်ႈပိူင်လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိူင်ႇပၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် တင်းၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈဝၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈသူၼ်၊ ယႃႇႁႂ်ႈလုတ်ႈႁၢမ်း၊ ၽႃႇသႃႇဢၼ်ႁဝ်းပိုင်ႈဢိင်ယုမ်ႇယမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်လၢင်း ႁဵတ်းၸွမ်းပွင်ၸွမ်း ၺႃးမိူဝ်ႈၶႅၵ်ႇတဝ်ႈ ၸဝ်ႈႁွတ်ႈၶုၼ်ပႆ မႃႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႆႉၼႃႈလီတႃဝၢၼ်သေ၊ ႁပ်ႉတွၼ်ႈ တူင်ႉတၵ်ႉႁဵတ်းလေႃးၵဝၢတ်ႈ၊ ဝူၺ်ႇယႃႇဝိတ်ႉၸပၼ်။

                   ၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢင်း ထုၵ်ႇလႆႈႁဵတ်းၸမ်ႉ ပေႃးလုၵ်ႉမႃးၵၢင်ၼႂ် သီၶဵဝ်ႈ၊ ပူၼ်ႈပၢၵ်ႇ သုၵ်ႈၼႃႈလီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉ ပတ်းၽဵဝ်ႈႁိူၼ်းယေး၊ ပေႃးပေႃႈမႄႈၸႂ်ႉ ယႃႇတွပ်ႇယႃႇထဵင်။ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈပေႃးတေယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ် ၵႃႈဢၼ်ႁဵတ်းပႄႉလႆႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ပေႃႈမႄႈယဝ်ႉ။

                                      ၵၢၼ်သၢင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းယေး၊ ၽူဝ်မေးပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ။

                                      ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵူႈမိူဝ်ႈ၊ ယႃႇယူႇငိူဝ်ႈသဝ်းလၢႆ။


------------


ငဝ်းတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...