3.5 ၸဝ်ႈမႁေႃႇၵႄႈပျတ်ႈသၼႃႇၵႆႇ

 


မိူဝ်ႈဢႃႇယုၸဝ်ႈမႁေႃႇလႆႈ ၸဵတ်းပီၼၼ်ႉ၊ မၼ်းၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးတင်းလၢႆ ႁူမ်ႈလဵၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ထၢၼ်ႈပေႃးမီးပဵၼ်ႁဵင်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၶုတ်းႁဵတ်းၼွင်လူင် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈသူၼ် ဢူးယဵၼ်ႇလႄႈ သႃလႃးလူင်ဢၼ်႞ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်သေ ပဵၼ်တီႈၶႅၵ်ႇၵူၼ်းၵႂႃႇတႃႈပႆတၢင်း မႃးပိုင်ႈဢိင် လိုဝ်ႈႁူမ်ႈမၼ်း ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ယဵၼ်ၶေႃးတႄႉတႄႉ။ ၼွၵ်ႈသေၼၼ်ႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈၶမ် ပိူင်လႂ်ၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸူးမၼ်းၸဝ်ႈ တႅပ်ႈတတ်ႈပၼ်၊ မႅၼ်ႈလွင်ႈမႅၼ်ႈတၢင်းလီၼႃႇလႄႈ ၽႂ်ၵေႃႈယွင်ႈဢၢမ်းတႄႉတႄႉ။

                   ထိုင်မႃးဝၼ်း႞ ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၸဝ်ႈမႁေႃႇသထႃႇသေယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၸၢမ်းပၼ်ႇၺႃႇ မၼ်း ၸင်ႇၸႂ်ႉၵူၼ်းမႃးလၢတ်ႈတီႈပူႇၵႄႇဝၢၼ်ႈၶဝ် တေလႆႈႁႃဝူဝ်းၸၢမ်လူင်မႃးပၼ်တူဝ်႞။

                   ၵွၵ်းႁူဝ်ႁႂ်ႈမီးၼွၵ်ႇ၊ ၶဝ်ဢွၵ်ႇတီႈတိၼ်မၼ်း၊ ယေႈဝၼ်းႁွင်ႉဢုတ်ႇၶူသၢမ်ပွၵ်ႈ၊ မႃးသူင်ႇပၼ်တူဝ်႞ဝႆးဝႆး၊ ပေႃးဢမ်ႇမႃးပၼ်လႆႈၸိုင် တေၺႃးတၢမ်ႇၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

                   ပူႇၵႄႇလႄႇထၢမ်ၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ပေႃးၸွတ်ႇပေႃးၸေး ၽႂ်ၵေႃႈဝႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈႁၼ် လႆႈငိၼ်းသေပွၵ်ႈ၊ ၶဝ်ၸင်ႇၵႂႃႇထၢမ် ၸဝ်ႈမႁေႃႇသထႃႇယဝ်ႉ။

                   ၸဝ်ႈမႁေႃႇ ၸင်ႇလၢတ်ႈၼႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတင်လၢႆဝႃႈဝူဝ်းၼႆႉႁူဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးၼွၵ်ႇ၊ ၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉဢွၵ်ႇတီႈတိၼ်မၼ်း၊ ယေႈဝၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉဢုတ်ႇၶူသၢမ်ပွၵ်ႈ။ ပေႃးပဵၼ်ၼႆ- မီးၵႆႇၵွႆးယဝ်ႉ။ ၵွၵ်းႁူဝ်မီးၼွၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁွၼ်မၼ်း၊ ၶဝ်ဢွၵ်ႇတီႈတိၼ်ၼႆႉ မဵၼ်လူၺ်မၼ်း၊ ယေႈဝၼ်းဢုတ်ႇၶူသၢမ်ပွၵ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၼႂ်ၶၼ်ပွၵ်ႈ႞၊ ဝၼ်းတဵင်ႈၶၼ်ပွၵ်ႈ႞၊ႁူဝ်ၶမ်ႈၶၼ်ပွၵ်ႈ႞၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ဢဝ်ၵႆႇၽူႈၽိူၵ်ႇ လူင်တူဝ်႞ ၵႂႃႇၼွပ်ႇသေတႃႉ။

                   ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇဢဝ်ၵႆႇ ၵႂႃႇၼွပ်ႇၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ပေႃးဝႃႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႆႈႁၼ်ၵႆႇယဝ်ႉၵေႃႈ ယွင်ႈဢၢမ်းပၼ်ႇၺႃႇ ၸဝ်ႈမႁေႃႇသထႃႇ တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။


------------


ငဝ်းတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...