3.6 ယႃႈလုတ်ႇ

 


ပေႃးၶႂ်ႈၽုၵ်ႈယႃႈလုတ်ႇ တေလႆႈဝၢၼ်ႇမႄႈမၼ်းဢွၼ်တၢင်း၊ တႃႇဝၢၼ်ႇမႄႈမၼ်း လိူၵ်ႈႁႃလိၼ် ဢၼ်ၼမ်ႉဢမ်ႇၸၢင်ႈလုပ်ႇၸၢင်ႈထူမ်ႈၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇဢဝ်သဵမ်ဝဵၵ်ႉတၢင်းလိုၵ်ႉႁႂ်ႈမီး ႁႃႈႁူၵ်းပႅၵ်ႉ၊ ၵွၼ်ႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တွႆႇႁႂ်ႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇ။ ဢဝ်ၽုၼ်ႇၶီႈဝူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် လိၼ်ၽုၼ်ႇငႂ်ႈလႂ် သႂ်ႇလေႃး၊ ယူင်းႁႂ်ႈလိၼ်တင်းၽုၼ်ႇ ၶဝ်ႈၵၼ်လီလီ၊ ၸင်ႇၽႄႁဵတ်းတိူၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇတူိၵ်ႇၽၵ်းမီႇ။

                             ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၽၼ်းယႃႈ ဢၼ်လူိၵ်ႈသိမ်းဝႆႉပီၵၢႆၼၼ်ႉ ဝၢၼ်ႇပိုၼ်ၼိူဝ်တိူၵ်ႇ ႁႂ်ႈတူၵ်း ၽဵင်ႇၽဵင်ႇၵၼ်၊ ဝၢၼ်ႇယဝ်ႉဢဝ်ၽိူင်းႁူမ်ႇဝႆႉ။ ပေႃးၾူၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းၸိုင် တဵၵ်းၼမ်ႉႁူတ်းပၼ်ၸွတ်ႇၸွတ်ႇ။ ပေႃးလႆႈၵဝ်ႈဝၼ်းသိပ်းဝၼ်း တေလႆႈႁၼ်တူၼ်ႈယႃႈဢွၼ်ႇ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူၼ်ၼင်ႇၶႆႇၽမ်ယဝ်ႉ။ တူၼ်ႈယႃႈဢွၼ်ႇၸူိဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉမႄႈယႃႈ၊ ပေႃးဢႃႇယူႉ မႄႈယႃႈလႆႈလိူၼ်ပၢႆၽၢၵ်ႇ သွင်လိူၼ်ၸိုင် လူဝ်ႇထူၺ်ႈသေၽုၵ်ႇသွမ်ႈၵွႆးယဝ်ႉ။

                             တူၼ်ႈယႃႈၼႆႉၶဝ်မိုတ်ႈတီႈလိၼ်လေႃးသၢႆး လိၼ်သၢႆးငႂ်ႈ၊ ပေႃးၽုၵ်ႈသွမ်ႈယဝ်ႉ လူဝ်ႇႁႂ်ႈၾူၼ်တူၵ်းယမ်းသေ သွင်သၢမ်ႁႃႇ၊ ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈမၼ်းၸမ်ႉ လိူၼ်သိပ်းတေႃႇ လိူၼ်သိပ်းသွင်လပ်း၊ သင်ပဵၼ်လိၼ်ၶုမ်ႇ လိၼ်ၼႃးၸိုင် ဝၢႆးဢဝ်ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃးယဝ်ႉ တင်ႈဢဝ်လိူၼ်ၸဵင် တေႃႇလိူၼ်သၢမ်လပ်းၵေႃႈ ၽုၵ်ႇသွမ်ႇလႆႈယူႇ။

                             ဝၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈယဝ်ႉ ၽၢၵ်ႇလိူၼ် သၢဝ်းဝၼ်း မၢႆယူင်းၵူမ်ပၼ်ငဝ်ႈမၼ်း၊ ပေႃးဝႃႈတူၼ်ႈယႃႈယႂ်ႇမႃး ၽွင်းမွၵ်ႇမၼ်းတုမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇပေႇႁူသႅင်ၼၼ်ႉ ၸင်ႇယၵ်ႈပႅတ်ႈတွၼ်ပႅတ်ႈ ယွတ်ႈမၼ်းသေ ဝႆႉၵိုတ်းၸဵတ်းမႂ်တေႃႇသိပ်းမႂ်၊ ပေႃးဝႆႉမႂ်မၼ်းဢေႇ မႂ်ယႃႈတေၼႃလီ မီးဢၢႆႁွမ် ၼမ်ႉဝၢၼ်တဵမ်ထူၼ်ႈလီ၊ ၸႃႉၼႆႉပဵၼ်ယႃႈယႃၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၵဵၼ်လုတ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ သင်ဢၢၼ်းႁဵတ်းယႃႈၼိုင်ႈ တေလႆႈဝႆႉသိပ်းႁႃႈမႂ် တေႃႇသၢဝ်းမႂ်၊ ပေႃးဝႆႉမႂ်ၼမ်ၼမ် ယႃႈတေမၢင်သေလႄႈၸၢင် ဢၢႆႁွမ်ၼမ်ႉဝၢၼ် တေဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈလီ၊ ၸႃႉၼႆႉပဵၼ်ယႃႈဢၼ်တႃႇ လႅၼ်းယႃႈၽိူၵ်ႇလႂ် တႃႇလုတ်ႇမေႃႈယႃႈလႂ်၊ ႁဵတ်းယႃႈမႂ်ၶၢႆတေႃႇမိူင်းတၢင်ႇတီႈလႂ်ယဝ်ႉ။

                             တူၼ်ႈယႃႈၼႆႉ ဝၢႆးသေတွၼ်ပႅတ်ႈယွတ်ႈမၼ်းယဝ်ႉ၊ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းတေဢွၵ်ႇ ႁႄႈၸွမ်းတႃမၼ်းမႃး၊ မိူဝ်ႈႁႄႈမၼ်းဢွၵ်ႇယၢဝ်း မီးသီႇၼိဝ်ႉႁႃႈၼိဝ်ႉ သမ်ႉဢဝ်ပႅတ်ႈသေ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ပႅတ်ႈၸိုင် မႂ်ယႃႈတေဢမ်ႇမီးဢၢႆႁွမ်သင်ယဝ်ႉ။

 

------------


ငဝ်းတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...