3.7 ဝတ်ႈတြႃးႁႃႈပိူင်

 

                           

                            ()     သွၼ်မႅင်ႇလွင်ႈႁူႉႁၼ်။

                                      လၢတ်ႈပၼ်လွင်ႈလီၸႃႉ။

                                      တၢင်းမေႃယႃႇသိူင်ႇလွင်ႈ။

                                      ၶိူင်ႈၵိတ်ႇၶွင်ႈႁႄႉၶႅၼ်။

                                      သူင်ႇႁွတ်ႈတီႈလီသဝ်း။

                                      ႁႃႈယိူင်ႈၼႆႉပုၼ်ႈႁဝ်းၵုရု။


                            ()     ၵႆႉလႅတ်းမဝ်ယႃႇလိုဝ်ႈ။

                                      ထွမ်ႇၶေႃႈၸိုဝ်ႈၵႂၢမ်းသွၼ်။

                                      ဢွၵ်ႇပႂ်ႉႁပ်ႉႁူဝ်တၢင်း။

                                      ယူႇဢိင်ၶၢင်းလဵင်ႉလူမ်ႈ။

                                      ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇ။

                                      ႁႃႈယိူင်ႈၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း။


                              ()   ယိုၼ်ႈယေႃးပၼ်မႅင်ႇၶိူင်ႈ။

                                      ဝႆႉၼင်ႇယိူင်ႈတူဝ်ႁဝ်း။

                                      ၸွႆႈလွင်ႈမၢၵ်ႈမီးၵၢၼ်။

                                      လၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝၢၼ်ၶေႃႈၸိုၼ်ႈ။

                                      ဝႆႉၸႂ်ၸွမ်းသတ်ႉၸႃႇ။

                                      ႁႃႈယိူင်ႈၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႉၵၼ်။


                            ()    ႁႄႉၵင်ႈလွင်ႈတၢင်းၶီ။

                                      ၶိူင်ႈၵၢၼ်လီၸႂ်ႉသၢင်ႈ။

                                      ၸႂ်ႉတိုၵ်းႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇ။

                                      ၽႄဢုၵ်ႉၸႃႇပၼ်တိုၼ်း။

                                      ပွင်မႅင်ႇၼႃႈႁိူၼ်သဝ်း။

                                      ႁႃႈယိူင်ႈၼႆႉပုၼ်ႈႁဝ်းဢူႈမႄႈ။


                            ()   လဵင်ႉလႃၽႄးၵုင်ႇၵႂၢင်ႈ။

                                      ၶတ်းသၢင်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပွင်။

                                      ႁႂ်ႈၵိုင်ႇပုတ်ႈႁိူၼ်းယေး။

                                      ဝူၺ်ႇပၼ်ၸေးလွင်ႈမျၢတ်ႈ။

                                      တူၺ်းထိုင်ၺႃႇတိၵႃႇ။

                                      ႁႃႈယိူင်ႈၼႆႉပုၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢင်း။

 

------------

ငဝ်းတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...