3.9 ထုၵ်ႇလီၵူဝ်ယမ်လဵင်ႉလူဢူႈမႄႈ

 


                                ပေႃႈမႄႈထဝ်ႈလႃပၢင်ႈ - တၢင်ႇၼိူဝ်ႁၢင်ႈငမ်းႁူဝ်။

                                ၸဝ်ႉၶမ်ႈႁၵ်ႉပႅင်းၵိုမ်း - ဢမ်ႇပိူင်လိုမ်းၶုပ်ႉဝႆႈ။

ယမ်မုၼ်ၵူမ်ႈၵွမ်းၼွပ်ႇ - ႁူမ်ႈၵၼ်တွပ်ႇတၢင်းလီ။

ထုၵ်ႇလီလဵင်ႉလုမ်းလႃး - ၼင်ႇၽြႃးသူႇၼိုင်ႈ။

တၢင်းၵိၼ်ၼုင်ႈလၢႆသမ်ႇ - ႁႂ်ႈၵွမ်းတၢင်ႇဝၢင်းပၼ်။

ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈငိူၼ်ႈသၢႆၶိူဝ်း - ၵူႈလၢႆၸိူဝ်းၼုမ်ႇထဝ်ႈ။

ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉပႅင်းၶွတ်ႇ - ယိူင်ႈတပ်းပွတ်ႇႁူဝ်ၸႂ်။

ထုၵ်ႇလႆႈၼပ်ႉယမ်ၵၼ် - ၸင်ႇတၵ်းဢၼ်မႅၼ်ႈလွင်ႈ။

ၵိူဝ်းလီႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ - ၸူဝ်ႈႁိုင်ၼႃႇဝၢႆးလိုၼ်း။

 

------------

ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...