3.2 ၵိူဝ်ၸဵမ်း                ၵိူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉမီး ၵိူဝ်ၸဵမ်း၊ ၵိူဝ်ဝၢၼ်၊ ၵိူဝ်ၶူမ်၊ ၵိူဝ်ၼဝ်ႈ၊ ၵိူဝ်သိင်းထေႃးလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၼင်ႇၵိူဝ်ႁႃႈပိူင်ၼႆႉ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ ၵိူဝ်ၸဵမ်းပေႃးသေပိူၼ်ႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝူၼ်ႉတူၺ်း လီလီ ၸိုင် ၵိူဝ်ၸဵမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈဝႃႈဢမ်ႇပေႃးမီးၵႃႈၶၼ်သင်ၼႆၵေႃႈ မၼ်းပဵၼ်တီႈပိုင်ႈတီႈဢိင်ၵူၼ်းႁဝ်း ၵူႈၵေႃႉ ယဝ်ႉ။ ႁိူၼ်းၵူၼ်းႁိူၼ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵိူဝ်ဢမ်ႇလႆႈ၊ ႁုင်ၽၵ်းသၵ်ၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၵိူဝ် ဢမ်ႇယဝ်ႉ။ ၵႃႈပဵၼ်ဢရသႃႇႁူၵ်းပိူင်ၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇပႃးၵိူဝ်ၸိုင်၊ ဢရသႃႇၶဝ်ဢမ်ႇထိုင်တီႈ။ လိူဝ်သေ ၼႆႉ ၵႃႈပဵၼ်တူဝ်သတ်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမၢၵ်ႇတင်းလၢႆၵေႃႈ လႆႈပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

                   ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ လႆႈႁူႉလွင်ႈတူဝ်သတ်းပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်၊ ဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီလူ မိူၼ်ၼင်ႇဝူဝ်းၵႂၢႆး ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလဵင်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ၊ ပေႃးၵႆႉဢွႆႇၵိူဝ်ၸဵမ်းပၼ်ၸိုင် ၶဝ်မိုတ်ႈႁိူၼ်း ၵႆႉမႃးႁိူၼ်းတႄႉတႄႉ။ တူဝ် သတ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းထိူၼ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်လႄႇႁႃၵိၼ်ပုင်ႇတႃႇသေႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼမ်ႉပုင်ႇၼႆႉ ၸဵမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိူဝ်ဝႆႉလႄႈ ၵႃႈပဵၼ်တူဝ်ထိူၼ်ႇတင်းလၢႆ ၸင်ႇမႃးႁႃၵိၼ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးပဵၼ်တီႈလိၼ်မီးထၢတ်ႈ ၵိူဝ်ၸဵမ်းၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵေႃႈ ၼုမ်ႇလီမူႈလီတႄႉတႄႉ။ ပိူဝ်ႈၼႆႉၸင်ႇဝႃႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမၢၵ်ႇ တင်းလၢႆၵေႃႈ ပိုင်ႈဢိင်ၵိူဝ်ဝႆႉယဝ်ႉ။

                   မေႃႇၵိူဝ်မိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၼႂ်းလိၼ်သီႇပေႃႉ တီႈဝၢၼ်ႈမေႃႇၵျူဝ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၽြႃးလူင်မေႃႇၵျူဝ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မေႃႇၵိူဝ်မေႃႇၼႆႉ ၼႂ်းၸူဝ်ႉယေႈဝၼ်းယေႈၶိုၼ်း သၢဝ်းသီႇၼႃႇလီႇ၊ ၼမ်ႉၵိူဝ်မၼ်းဢွၵ်ႇ ၵဝ်ႈပၢၵ်ႇႁူၵ်းသိပ်းၵႃႇလၢၼ်ႇလိူဝ်လိူဝ်၊ ၵိူဝ်ႁႅင်ႈမၼ်းယေႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်းၸွႆႉပၢႆပၢႆယဝ်ႉ။

                   လၢႆးႁုင်မၼ်းၸမ်း - ၵူၼ်းႁုင်ၵိူဝ်ၶဝ်ၵွၼ်ႉဢဝ်ၼမ်ႉၼႂ်းမေႃႇၼၼ်ႉ မႃးသႂ်ႇၼႂ်းမေႃႈ လူင်သေ တင်ႈဝႆႉၼိူဝ်ၾႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ၵိူဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇၵႅၼ်ႇ ပဵၼ်ၵွၼ်ႈပဵၼ်ၶႅပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ၊ ၼႂ်းၵႃႈ ယေႈမေႃႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈ ၼမ်ႉၵိူဝ်ပႅတ်ႇၵႃႇလၢၼ်ႇၼၼ်ႉ၊ လႆႈသႂ်ႇၼမ်ႉမၼ်းမၢၵ်ႇပၢဝ်ႉ သွင်ၵျၢပ်ႈ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵိူဝ်တေဢမ်ႇၶူမ် သမ်ႉလႆႈ သႂ်ႇၼမ်ႉမႂ်မၢၵ်ႇၵဵင်သၢင်းၽေႃး ၼမ်းၼၵ်းၶၼ်႞သေ တင်ႈႁႂ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းမေႃႈ ၼၼ်ႉ ပေႃးႁႅင်ႈၵႂႃႇယွမ်းၵႂႃႇၶိုင်ႈ လိူဝ်လိူဝ် ၸင်ႇဢဝ်ၵၢၵ်ႇလူင် တဝ်တဝ်ၶူၼ်းၶူၼ်း၊ တေႃႇ ပေႃးႁႅင်ႈ ပဵၼ်ၵိူဝ်မႃးယဝ်ႉ။

                   ၵိူဝ်ဢၼ်ဢွၵ်ႇတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ႁုင်ဢဝ်ယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၼႆႉ ပိူဝ်ႈမၼ်းၸဵမ်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းႁုင်ၵိူဝ်ၶဝ်ၸင်ႇၵႂႃႇၶုတ်းလုၵ်း ၶုတ်းထၢင်ၸွမ်းႁိမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ၊ ပေႃးၼမ်ႉ ၶိုၼ်ႈမႃးထူမ်ထၢင်သေ သမ်ႉၶိုၼ်းယွမ်းလူင်းၵႂႃႇ ယူႇသွင်သၢမ်ဝၼ်း ပေႃးၼမ်ႉၼၼ်ႉၼွၼ်း ႁူၼ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ႁုင်ႁဵတ်းၵိူဝ်။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈၶုတ်းထၢင်ႁမ်ႉၵႆ ၾင်ႇၼမ်ႉသေ ၵႂႃႇတဵၵ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇမႃး သႂ်ႇဝႆႉ၊ တၢၵ်ႇလႅတ်ႈႁႂ်ႈၼမ်ႉပေႃးႁႅင်ႈၵႂႃႇ ယွမ်းၵႂႃႇတၢၼ်ႇတၢၼ်ႇသေလႄႈ ၸင်ႇႁုင်ႁဵတ်းၵိူဝ်ယဝ်ႉ။ ၵိူဝ်ၼႆႉ လႆႈႁုင်ဢဝ်တီႈၼမ်ႉပိူင်လဵဝ်ၵွႆးဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵေႃႈ ႁုင်ဢဝ်လႆႈယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇတူၼ်ႈၵူၺ်ႈ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇသၢင်းၽေႃး လႄႈ ၽိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ပေႃးဢဝ်မႃးၽဝ်ၾႆးသေ ၸဵၼ်းဢဝ်ၼမ်ႉလင်ႇ မၼ်းႁုင်ၸိုင် တေပဵၼ်ၵိူဝ်ယူႇယဝ်ႉ။

                   ၵိူဝ်ၸဵမ်းၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈၸွႆႈပၼ် ဢရသႃႇၶဝ်ႈၽၵ်း တၢင်းၵိၼ်ၵူႈပိူင်သေဢမ်ႇၵႃး၊ ပေႃးၵိၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉၸၢင်ႈသုၵ်ႈပၼ်ဢၢႆတူႇ ဢၢႆၼဝ်ႈဢၼ်မီးၼႂ်းတွင်ႉ၊ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ဢႁႃႇရၸဵဝ်း လႅၵ်ႇၸဵဝ်းယွႆႈ၊ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃပၢင်ႇလီၸိုၼ်ႈလီ၊ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတႃသႂ်တႃလႅင်း၊ ၸၢင်ႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈလုပ်ႇၵႅၼ်ႇၶႅင်လီယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼႆႉ ဢဝ်သႂ်ႇၽၵ်းသူမ်ႈယႅၼ်ႈ၊ ထူဝ်ႇၽူးယႅၼ်ႈလႄႈ ၼိူဝ်ႉႁႅင်ႈပႃႁႅင်ႈ၊ ပႃၼဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဝႆႉလႆႈႁိုင်တႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

                                      ၵိူဝ်ၸဵမ်းမဵတ်ႉၶၢဝ်ပွတ်ႇ၊ မီးၸွတ်ႇၵူႈႁိူၼ်းၵူၼ်း။

                                         တူၼ်ႈမႆႉဢိၵ်ႇတူဝ်ၸႂ်၊ ၵူႈၶိင်းၽႂ်လႆႈပိုင်ႈ။

-------------

ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...