3.3 ယူႇပွတ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်

 


()     ၽူႈလႂ်ၵႆႉဢၢပ်ႇၼမ်ႉ တေသမ်ႉသဝ်းၵျေုႇၸႂ်ၶေႃး၊ ၽူႈလႂ်ၵႆႉဢဝ် သိူဝ်ႈၶူဝ်းဢွၼ်ႇ လွႆးသၵ်ႉသီၶျေုး တၵ်းလွတ်ႈၶႆးသဝ်ႈဝဝ်းမဵၼ်။

                   ၸဵပ်းသႅပ်ႇလွင်ႈတၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ်ၼႆၵေႃႈတၵ်းၶႅၼ်း၊ ၵႆႉထွတ်ႇလၢႆႈၶူဝ်းမႂ်ႇ လၢႆၸုပ်ႈလၢႆသႅၼ်း၊ ၶႅၼ်းတႄႉၼၢင်းလႄႈၸၢႆးဢွၼ်ႇ ၶဝ်ၵႃႈတင်းလၢႆဢိူၺ်။ မိူဝ်ႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ သွၼ် လိၵ်ႈလၢႆးၵူႈဝၼ်းသၢႆ ၼႆၵေႃႈထုၵ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်းမႂ်ႇလီငၢမ်း။

                   ၽႂ်ယႃႇၶၢၼ်ႉသီၶဵဝ်ႈ သူပ်းပၢၵ်ႇမဵၼ်ၼဝ်ႈမဵၼ်ႁၢမ်း၊ ၸၢမ်းၵႆႉၵႅတ်းၼဵပ်ႉမိုဝ်းလႄႈ တင်းတိၼ်ၼေႃႈ။ ပေႃးတေယၢၼ်ႁိူၼ်း ၸိူၼ်းဝၢင်းယၢင်ႈလူင်းလိၼ် ၼႆၵေႃႈသုပ်းလႅပ်ႈ ၶႅပ်းဢွၼ်ႇတိၼ်သွၵ်း။

                   ၽႂ်ယႃႇလဵၼ်ႈၵူမ်ႇ တဝ်လူမ်ႇၼမ်ႉယမ်းသိူဝ်ႈ ၸဵဝ်းၵဝ်ႇမွင်ယွၵ်း ၶွၵ်းပႅတ်ႈမဵဝ်းဝူၺ်ႇ မီးတီႈႁူးၶူႈလင်သမ်ႉတင်းတႃ။


          ()     တူဝ်ႁဝ်းယိူင်ႈႁိူၼ်းလူင်

                   ၶူၼ်တုမ်ႇၼိူဝ်ႉမီးၵူင် မိူၼ်ယိူင်ႈႁူးလႅင်း၊

                   လူမ်းပဝ်ႇပေႃႉသၢႆႁႅင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈႁူးၶူၼ်။

                   ဢၢႆတူႇၼဝ်ႈၶႆးဢူၼ် မဵၼ်ဝႆႉတင်းၼႂ်း၊

                   ၵႆႉသၢႆႇသုၵ်ႈသီယႂ်း ပေႃးၵဵင်ႈမူတ်းသႂ်၊

                   ၸၢႆးယိင်းၵူႈၵူၼ်းလႂ် ပေၶၢၼ်ႉလုမ်းလႃး၊

                   ၶူဝ်းၵဝ်ႇႁဵၼ်ႈမွင်သႃး ပေၼုင်ႈၸပ်းတူဝ်၊

                   ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇယွႆႉၼုၵ်းၼူဝ် ဢိုတ်းႁႄႉႁူးလူမ်း၊

                   ၶႆးၵဝ်ႇသမ်ႉထူမ်တူမ်း ၶႄးၸၢင်ႈယဵၼ်းၼၢဝ်။

                   ၵူၼ်ႉဢိၵ်ႇၶိုၼ်ႈၼွၼ်းႁၢဝ် ၼၢဝ်းၶႆႈၸဵပ်းငၢၼ်း၊

                   ၽႂ်ယႃႇၶၢၼ်ႉႁိုင်ၼၢၼ်း လွႆးပႅတ်းၶူဝ်းမွင် လွႆးပႅတ်ႈၶူဝ်မွင်။


------------


ငဝ်းတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်
ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး
ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ
လိူၼ်မေႇ


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...