3.8 တၢႆၵွပ်ႈလေႃးၽယႂ်ႇ

 


                            မိူဝ်ႈဢွၼ်သေၼႆႉ ၵႃႈၼႂ်းမိူင်းယၵ်ႉၶပူႇရၼၼ်ႉ မီးသထေးၵႃႉလဵင်ႉဝူဝ်းႁႃႈပၢၵ်ႇ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူင်းသုဝၼ်ႇၼၽုမ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသၢၼ်ယေႈပေႇ လႆႈၶမ်းလႅင်ယေႈၵျၢပ်ႈ ၼႆလႄႈ ၸင်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းလင်ၶဝ်ႈသၢၼ်တၢင်ႇဝူဝ်း ၸူဝ်းတင်းလုၵ်ႈလဵင်ႉဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵႃႉ တၢင်းမိူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

                             မိူဝ်ႈၶဝ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇလူင်တီႈ႞ ၶဝ်သင်ႇပူတ်းဝူဝ်းၶဝ်သေယဝ်ႉႁႃၽိုၼ်း မႃးသႂ်ႇၾႆးႁုင်ၶဝ်ႈ။ ယၢမ်းၼၼ်ႉ တႂ်ႈမုၵ်ႉၾႆးၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးႁႄႈတွင်းလႅင်၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁႅင်းၾႆးမႆႈၼႃႇလႄႈ တွင်းလႅင်ၵေႃႈၸိူမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး၊ သထေးလႆႈႁၼ်သေယဝ်ႉ ၸင်ႇၸႂ်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉမၼ်းၶုတ်းတူၺ်း ၶဝ်လႆႈႁၼ်တွင်းလႅင်ၼမ်တႄႉတႄႉ။

                             ပေႃးလႆႈတွင်းလႅင်ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢၼ်ၶဝ်တၢင်ႇမႃးၼၼ်ႉ ထွၵ်ႇပႅတ်ႈသဵင်ႈသဵင်ႈ၊ သမ်ႉဢဝ်တွင်းလႅင်သႂ်ႇၼႂ်းလင်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

                             ပေႃႈလဵင်ႉၶဝ်လႆႈႁၼ်တွင်းလႅင်ယဝ်ႉ ၸင်ႇဝူၼ်ႉဝႃႈပေႃးမီးတွင်းလႅင်ၸိူင်ႉၼႆ တႂ်ႈမၼ်းၶႄႈၶႄႈတေမီးထႅင်ႈ သေၸိူဝ်ႉသေပိူင်ယူႇ၊ ဢွၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉမၼ်းၶုတ်းထႅင်ႈ၊ သမ်ႉႁၼ်တုမ်ငိုၼ်း၊ ပေႃးႁၼ်တုမ်ငိုၼ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်တွင်းလႅင်ထွၵ်ႇပႅတ်ႈသေ ဢဝ်တုမ်ငိုၼ်းသႂ်ႇၼႂ်းတၢင်ႇ။

                             ၼႂ်းၸႂ်ပေႃႈလဵင်ႉၶဝ်သမ်ႉပႆႇၸူး၊ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၶုတ်းထႅင်ႈ သမ်ႉလႆႈၶမ်း၊ ပေႃးလႆႈၶမ်းယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ငိုၼ်းထွၵ်ႇပႅတ်ႈ၊ ၶုတ်းထႅင်ႈသမ်ႉလႆႈသႅင်၊ ပေႃးလႆႈသႅင်ယဝ်ႉ ၶဝ်ဢဝ်ၶမ်းထွၵ်ႇပႅတ်ႈ သမ်ႉဢဝ်သႅင်သႂ်ႇၼႂ်းတၢင်ႇဝႆႉ၊ သမ်ႉၶုတ်းလူင်းထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်း၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈထၢင် လိုၵ်ႉၼႃႇလႄႈ လိၼ်ၵူၼ်ႇထူမ်ၶဝ် ပေႃႈလဵင်ႉလုၵ်ႈလဵင်ႉ တၢႆၼႂ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။

 

------------


ငဝ်းတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသၢမ်

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး

ၶရိတ်ႉ 1962 ၼီႈ

လိူၼ်မေႇ

 


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...