ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး Online ယဝ်ႉတူဝ်ႈ


မၢႆတွင်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉလႄႈလိၵ်ႈထႆး Online
7/Feb/2021

-----

တႃႇတေပဵၼ်မႃးပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၶႃႈပႄးႁဝ်းၶဝ်ယွၼ်း ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸုမ်းသင်ၶတႆးႁဝ်းၶႃႈမိူင်းၵွၵ်ႇ ဢိၵ်ႇပႃးတင်းၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ် ၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃးယူႇၶႃႈဢေႃႈ။


ဢၼ်လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်း လိၵ်ႈထႆး Online Class ၸိူင်ႉၼႆ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းႁူမ်ၸူမ်းဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ။
မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶူးတိုၼ်းလၢဝ် ၼႆၵေႃႈ မီးတၢင်းၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေ သပ်းလႅင်းၼႄႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈတႄႉတႄႉၶႃႈ။


ၶၢဝ်းတၢင်းသွၼ်ႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈတဵမ်ႁူၵ်းလိူၼ်သေ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလူင်ပၢင်သွၼ်ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။
ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ထိုင် ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶႃႈ
ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၼုမ်ႇ ပၼ်ႇတိတ (ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ)
ၸဝ်ႈၶူး ပိုၼ်းၸွမ် (ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ)
ၸဝ်ႈၶူး ယွတ်ႈၶိူဝ်းႁၢၼ် (ႁူဝ်ၼႃႈၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ၶတႆး လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ)
ၸဝ်ႈၶူး ၸွမ်ႁၢၼ်ၶိူဝ်း (ၶူးသွၼ် လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ)
ၸဝ်ႈၶူး တိုၼ်းလၢဝ် (ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈထႆး)
ၸဝ်ႈၶူး ၶမ်းသႅင်
ၸဝ်ႈၶူး သၢႆဝၼ်း
လႄႈတင်း ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ် လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ ဢၼ်မႃးပၼ် ဢေႃးဝႃႇတ ၼႂ်းပွႆးလူင်း ပၢင်သွၼ် Online ႁဝ်းၶႃႈ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈဢေႃႈ။


ၶႃႈတပႄးၶဝ်ၵေႃႈ တေသိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈသေ တေဢဝ်တၢင်းႁူႉဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ် သွၼ်ပၼ်ႁဝ်းၶႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇယိုၼ်ႈပၼ်ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈယူႇၶႃႈဢေႃႈ၊၊


ယွၼ်းသူးပၼ်ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး ယူႇလီသုင်းဝၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈၶိုၼ်းယႂ်ႇသေၵမ်းၶႃႈ။
သႃထု သႃထု သႃထုၶႃႈ
🙏🙏🙏
ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...