015 လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ တွၼ်ႈ Negative sentence

 Negative sentenceNo comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...