016 လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ တွၼ်ႈ လၢႆးၸႂ်ႉ am, is, are သေႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်

 လၢႆးၸႂ်ႉ am, is, are သေႁဵတ်းၶေႃႈထၢမ်No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...