017 လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉ တွၼ်ႈ လၢႆးဢဝ် Noun ဢၼ်​​ဢေႇ လၢႆႈပဵၼ် Noun ဢၼ်ၼမ် Formation of phurals

 Formation of Phurals


No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...