ၵႂၢမ်းၵပ်းထုၵ်ႇ

 


ၵႃႉယွၵ်းယွၵ်း ၵႃႉယွင်ႇယွင်ႇ ငိုၼ်းႁွႆႉၼိုင်ႈတဵမ်တွင်ႇလွႆးလွႆး။

ၵႆႉပၢႆႈၵႆႉၽၢၼ် ၶူဝ်းႁိူၼ်းသႂ်ႇၵူၺ်သၢၼ်ဢမ်ႇတဵမ်လႆႈ။

ၵႂၢမ်းၸႃႉၵႂႃႇသိပ်းဝၼ်း ၵႂၢမ်းလီပႆႇတၼ်းၽၢၵ်ႈ။

ၶူၼ်ႉတိူၵ်ႇၼႃးယိူဝ်ႈၼဝ်ႈ ၶူၼ်ႉၵႂၢမ်းၵဝ်ႇၽိတ်းၵၼ်။

ၶွင်လီဢမ်ႇပေႃး ၶွင်ပေႃးဢမ်ႇလီ။

ၶႃႁၵ်းမီးၵူႈဝၢၼ်ႈ ၶႃႁၢၼ်ႈမီးၵူႈမိူင်း။

ငိုၼ်းၶမ်းမီးၵူႈပၢႆမႆႉ ၽႂ်ၵႆႉၵေႃႈမၼ်းမီး။

ငဝ်ႈဢမ်ႇၵၢႆႇပၢႆဢိင်။

ငႃးမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်မၼ်း ၽၼ်းမဵတ်ႉၼိုင်ႈဢမ်ႇပဵၼ်သူၼ်။

ၸဝ်ႈပႅၵ်ႇတၢမ်တႃ ၸဝ်ႈပႃၵိၼ်ၶီႈ။

ၸဝ်ႈၵုပ်းတိုဝ်းတွင် ၸဝ်ႈၵွင်ႁႆႇမူၵ်ႇ။

ၸၢင်ႉသီႇတိၼ် ယင်းၸၢင်ႈပြၢတ်ႈ။

သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်း လႅၼ်းတၢႆလႅၼ်းပုတ်ႈ။

သွင်ယမ်ၵၼ် ဝႆႉတၢင်းလူင်ႁၢမ်းပဝ်ႇ။

သွင်ဢမ်ႇယမ် ဝႆႉႁူဝ်ၶဝ်ႇလေႃႇၵၼ်။

တူဝ်တၢႆလၢႆးဢမ်ႇၼဝ်ႈ။

တၢင်းႁူႉၼမ် တၢင်းၵမ်ၵေႇ။

တၢင်းၵိၼ်ၼမ် ၸၢင်ႈတွင်ႉၶူၼ်ႉ။

တၢင်းဝူၼ်ႉၼမ် ၸၢင်ႈၶေးယွင်ႇ။

ထုၵ်ႇၸႂ်မီ ဢမ်ႇလီၸႂ်ၽိုင်ႈ။

ထုင်းဢမ်ႇလီႁႂ်ႈယႃႉ ၾိင်ႈဢမ်ႇၵျုႉႁႂ်ႈထွၼ်။

ထၢင်ႇဢွၼ်ႇထၢင်ႇဢိတ်းၸၢင်ႈၶေးႁူင်၊ ထၢင်ႇလူင်ၸၢင်ႈၶေးႁၢမ်း။

ၼမ်ႉလိုၵ်ႉဢမ်ႇမေႃး ၼမ်ႉမေႃးဢမ်ႇလိုၵ်ႉ။

ၼမ်ႉသႂ်ၵႃႈလႂ် ၸႂ်လီၵႃႈၼၼ်ႈ။

ၼင်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇလုၵ်ႉသေ။

ပႃဢမ်ႇမီးၶဵတ်ႇၵႃႈ ယႃႈဢမ်ႇမီးသၵ်းၸေးပေႃး။

ပႆတၢင်းၵူတ်ႉဢမ်ႇတၢႆ ပႆတၢင်းသိုဝ်ႈဢၢႆပိူၼ်ႈ။

ပၢႆလိူဝ်ၵႅၼ်း ပိူၼ်ႈသမ်ႉငႅၼ်းထႅင်ႈ။

ၽႃႉၽၢႆၼႂ်းသွင်း မွင်းလင်ၼႂ်းၵူၺ်။

ၽိူဝ်ႇတၢႆတႃႇယၢပ်ႇ ၽိူဝ်ႇႁၢပ်ႇတႃႉၵွၼ်း။

ၽိူဝ်ႇၼွၼ်းတႃႉၼင်ႈ ၽိူဝ်ႇၼင်ႇတႃႉဢႅဝ်ႇ။

မႃၼမ်မႃပေႉမူ မူၼမ်မူပေႉမႃ။

မႆႉၸမ်တၢင်းသၢၵ်ႈၽႃႉ ၵူၼ်းႁၢင်ႈၸႃႉသၢၵ်ႈၵႂၢမ်း။

မၢၵ်ႇႁဵဝ်ႇၵႅၼ်ႈၼဵဝ် မၢၵ်ႇၶဵဝ်ႁူင်ႈငၢႆႈ။

ယေႈမီးယေႈၵႆႉ ယေႈၽၢၼ်ယေႈၶၢၼ်ႉ။

ယိူင်ႈပိူၼ်ႈၸၢင်ႈတၢႆ ဢၢႆပိူၼ်ႈၸၢင်ႈလူမ်ႉ။

ယႂ်ႇမႃပူႉ ယႂ်ႇဢမ်ႇႁူႉသင်။

လီပိူဝ်ႈၶဝ်ႈ ယဝ်ႉပိူဝ်ႈငိုၼ်း။

လီပိူဝ်ႈထၢမ် ငၢမ်းပိူဝ်ႈတႅမ်ႈ။

လိၼ်ႉဢမ်ႇတူမ်ႈၸၢၵ်ႈၵႂၵ်း ၶႃဢမ်ႇႁၵ်းၸၢင်ႈလႅၼ်ႈ။

ဝႃႈဝႆႉ ၶႅၼ်းသေဝႆႉဝႃႈ။

ဝူဝ်းၶဝ်ႈသူၼ်တဵၵ်းလႆႈတူဝ်လိုၼ်း။

ဝဵၵ်ႉလိၼ်မိူင်းၸၢင်ႈလႆႈ ဝႆႉလိၼ်မိူင်းၸၢင်ႈႁၢမ်း။

ႁူဝ်ဢမ်ႇမႃး ႁၢင်ႁႅင်ႈ။

ႁၢင်ႈလီဢမ်ႇၵႃႈ ႁၢင်ႈၸႃႉဢမ်ႇပေႃး။

ႁၵ်ႉၵၼ်ယႃႇႁူမ်ႈႁုၵ်ႇ ထုၵ်ႇၵၼ်ယႃႇႁူမ်ႈသူၼ်။

ဢဝ်ၵၼ်ဝႃႈ ပႃးၵၼ်ပဵၼ် ၶဝ်ႈယဵၼ်ပဵၼ်ၶဝ်ႈဢုၼ်ႇ။

ဢမ်ႇလႆႈႁူႉယႃႇပေလၢမ်း ဢမ်ႇလႆႈၸၢမ်းယႃႇပေဢုပ်ႇ။

ဢၢႆႈဝႃႈၸီႇ၊ ယီႈဝႃႈႁုင်၊ သၢမ်ပုမ်လူင်ဝႃႈတူမ်ႈ။

သႆႇၼႃႈသူမ်ႈဝႃႈၸေႃး၊ ငူဝ်ႉၸႂ်ငေႃးဝႃႈၵႅင်။


-----------------

ငဝ်ႈတိုၼ်း

ပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆးၸၼ်ႉသီႇ

ၶွမ်ႇမတီႇၶိုင်ပွင်ဢွၵ်ႇပပ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး


-----------------

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...