ၸူမ်းသိူဝ်းထိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႅမ်ႈဝွၵ်းၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူး

        ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလၵ်းလႅမ် ဢၼ်တႅမ်ႈဝွၵ်း တွၼ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇၶူး။ ၶူးယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ ႁဵၼ်းလိၵ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းလႆႈၸဵဝ်းတွင်း။ ႁႂ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းလီ ဢၼ်တူၺ်းထိုင် လုမ်းလႃးပေႃႈမႄႈသေၵမ်း။ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၵႃႈၶၼ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းသေၵမ်းၼႃႈ။ 


ၸူမ်းသိူဝ်းယႂ်ႇၼမ်သေ 
ၶူးသွၼ် 
#Sai_Sai_Kehsi

No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...