About

 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ


            ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ် ၸၢႆးၸၢႆး ယူႇဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်၊ ၸႄႈဝဵင်းၵႄႇသီႇ (ၵေးသီး) ၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိုဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းတႄႉပဵၼ် ၸၢႆးၸၢႆး ၵူၺ်းၶႃႈ။ ယွၼ်ႉယူႇဝဵင်းၵႄႇသီႇလႄႈ သႂ်ႇဝႃႈ ၸၢႆးၸၢႆး ၵႄႇသီႇ ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉသင်သႂ်ႇ ၸၢႆးၸၢႆး ၵႄႇသီႇ ၼႆၸိုင် ယွၼ်ႉၶႂ်ႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ဢၼ်လႆႈၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းဝဵင်းၵႄႇသီႇၵေႃႉ႞ၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ထႅင်ႈလွင်ႈ႞ၵေႃႈ ယွၼ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸၢႆးၸၢႆးၼမ်ၼႃႇလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈ ပေႃးတေတွင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇသႂ်ႇ ၵႄႇသီႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၸိုဝ်ႈဝဵင်းႁဝ်း တၢင်းလင်ၸိုဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ 


မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ

            ၸၢႆးၸၢႆးၵႄႇသီႇၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလႆႈယူႇၸွမ်းဢူးမႄႈ ဢိၵ်ႇ ၼၢႆး။ တေလႆႈဝႃႈၵၢမ်ႇႁၢႆႉႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ မိူဝ်ႈဢႃႇယူႉလႆႈ (4) ၶူပ်ႇပၢႆၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈသေ လႆႈယူႇၸွမ်းဢူႈတင်းၼၢႆး။ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ်ဢူႈ တႄႇၼႃႈႁိူၼ်းမႂ်ႇသေ လႆႈယူႇၸွမ်းမႄႈသိုပ်ႇႁဝ်းၶႃႈ။ မႄႈသိုပ်ႇၶႃႈၵေႃႈ မိူၼ်မႄႈတႄႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ လုမ်းလႃးၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇလုၵ်ႈဢွၵ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ၵူႈလွင်ႈ တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ် ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈ။ 


ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

            ၸၢႆးၸၢႆးၵႄႇသီႇၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈယူၵ်ႇ တေႃႇထိုင်ၸၼ်ႉႁႃႈ။ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ငိၼ်းၵူၼ်းထဝ်ႈၶဝ်သမ်ႉၶႆႈၼႄတႄႉ ဝႃႈၶႃႈႁၢႆႉဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈဝႃႇ။ မၢင်ပွၵ်ႈ ပေႃးမႄႈႁဵတ်းပၼ်ၽၵ်းဢမ်ႇဝၢၼ်ၼႆ ဢဝ်ထွၵ်ႇဢွႆႇမႃပႅတ်ႈသေ ဢၢၼ်းလိင်ႉတႃႇတေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ၵူဝ်ၶႃႈဢမ်ႇလႆႈလိၵ်ႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈလႄႈ မႃးႁဝ်းထူင်ပႃး တင်းၶႅပ်းတိၼ်ၶႃႈႁေ ဢဝ်ၶႃႈသူင်ႇထိုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈဝႃႇ။ ၽိူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းလွင်ႈၶဝ်ၶတ်းၸႂ်ပၼ်ၸိူင်ႉၼႆ မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်း ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶဝ်တႄႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ဝၢႆးသေယဝ်ႉၸၼ်ႉႁႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႃးၵုၼ်ယဝ်ႉ မိူဝ်းသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်တီႈၵေးသီး တေႃႇထိုင်ၸၼ်ႉသိပ်း။ ဝၢႆးပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းယဝ်ႉ မႃးယူႇတီႈဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ဝၢၼ်ႈၼႃးၵုၼ်ၶိုၼ်း။ သိုပ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွႆႈထႅမ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၶၢဝ်းမႆႈ) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႃးၵုၼ်(ဝၢၼ်ႈယူၵ်ႇ) ဢၼ်ၶူးသွၼ် ႁဝ်းၶႃႈ ၼၢင်းၶမ်းၺူဝ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼၼ်ႉၶႃႈ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ပၢႆးမေႃသွၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ် MEC(Mandalay Education College) ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ။ ၶၢဝ်းဢိုတ်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႃႈ ၶၢဝ်းတၼ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉၵမ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈတႆး(ၶၢဝ်းမႆႈ) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႃးၵုၼ်(ဝၢၼ်ႈယူၵ်ႇ) ထႅင်ႈ။ ပီ 2014 ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး (Dip-Ed) တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇယဝ်ႉသေ တႄႇၶဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူးသွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း(ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ) ဝၢၼ်ႈၼိမ် ၶၢဝ်းတၢင်း (2) ပီ။ 2017 ၶၢႆႉမႃးသွၼ် ၶိုၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႃးၵုၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉတီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပၢင်လူင် (Pang Long University) ဢဝ်ၽႃႇသႃႇဢင်းၵိတ်ႉ (English Specialization) တႃႇမႃးပိုၼ်ၽႄပၼ်တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇၵပ်းလိၵ်ႈလၢႆးဢင်းၵိတ်ႉတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး။ 2018 ၶၢႆႉၵႂႃႇသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းၼိမ်။ 2020 ၶၢႆႉမႃးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႃးၵုၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။


ယွၼ်ႉသင်ႁဵတ်းမေႃသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ

            ယွၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပေႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸိုင် တေၸၢင်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉ တၢင်းႁၼ်ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၼမ်လိူဝ်သေ ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ လၢႆးတၢင်းဢၼ်တေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈၼမ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈသေ ပၼ်တၢင်းႁူႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁဝ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် လႆႈပိုင်ဢိင်ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ႁဵၼ်းပိင်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်းတႄႇၶဝ်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ပႆႇပေႃးႁၼ်ၼမ်။ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ လႆႈႁၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းပိုတ်ႇမႃး လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၸိူင်ႉၼႆ ပဵၼ်ဢၼ်ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉၶႃႈယဝ်ႉ။ သမ်ႉဝႃႈ လႆႈသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆသေတႃႉ ယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ တိုၼ်းၽင်ဝႆႉၼႂ်းဢူၵ်းၼႂ်းၸႂ်တႃႇသေႇသေ ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမႃးယူႇတႃႇသေႇ။ တႆးၵေႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်၊ ၸိုင်ဢမ်ႇၵႂႃႇသွၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းဢၼ်ပိုတ်ႇမႂ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ ၸူးၸႂ်တႄႉ ၶႂ်ႈၵႂႃႇသွၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝၢႆႇလင်ငွၵ်ႈတူၺ်း ဝၢၼ်ႈႁဝ်းဢိူင်ႇႁဝ်းၸိုင် လွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း ပႆႇပဵင်းပိူၼ်ႈလႄႈ တႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႃႈ တေသိုပ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးၼႂ်းၶူးၼႂ်းဝဵင်း၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼႂ်းယွင်း၊ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၼႃးႁဝ်းၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼႆႉ သင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵတ်းယဵၼ်လႄႈ လႆႈၵွၼ်းၶေႃမီးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း မႃးၸိုင် တႃႇတေပူၵ်းပွင်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေၶဝ်ႈသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတႆးၵမ်းလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ 

ဝႃႇသၼႃႇ

            လႆႈၸႂ်-လူလိၵ်ႈ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ၵဵပ်းႁွမ်ပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်း၊ မိုဝ်ႉၵႅင်၊ Coding၊ Investment။

ၼႃႈၵၢၼ်

            ႁဵတ်းၶူးသွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ႁႆႈၼႃး၊ သွၼ်လိၵ်ႈၼိူဝ် Online၊ သွၼ်ၶွမ်း၊ ၸွႆႈထႅမ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်ဢိူင်ႇ၊ ၸွႆႈၵၢၼ် IT တႆးၵမ်ႈၽွင်ႈ။


             ၶွပ်ႈၸႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။


            #Sai_Sai_Kehsi

            info@saisaikehsi.com

            www.saisaikehsi.com

                    
2 comments:

 1. ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၶႃႈပီႈၸၢႆးႁဝ်း
  မီးၸေႉၸုင်ႇလီၼႃႇၶႃႈ

  ReplyDelete
  Replies
  1. ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ တေသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ထႅင်ႈယူႇၶႃႈ။

   Delete