ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၵပ်းသိုပ်ႇၸၢႆးၸၢႆးၵႄႇသီႇၸွမ်းၼင်ႇႁဵင်းလိၵ်ႈတႂ်ႈၼႆႉ


------------

ဢမ်ႇၼၼ်
ထႅမ်သႂ်ႇလွၵ်းတႂ်ႈၼႆႉသေၵပ်းသိုပ်ႇၵေႃႈလႆႈၶႃႈ။No comments:

ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ...